23-026-S06 - Uppsala Yrkesmentor

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-026-S06
Projektägare organisationsnummer:
8024918990
Projektägare:
NYA KOMPISBYRÅN
Namn:
Uppsala Yrkesmentor
Startdatum:
2023-12-01
Slutdatum:
2025-11-30
Unionens medfinansieringsgrad:
95%
Programområde:
E
Specifikt mål:
E1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
11865
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
127
Antal deltagare:
80
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-026-S06

Arbetslöshet bland utrikesfödda kvinnor har under de senaste åren plockats upp som ett problem med omfattande konsekvenser, både på individ och samhällsnivå och statistik visar att såväl social som ekonomisk integration tar längre tid för nyanlända kvinnor än nyanlända män. Det finns ett stort behov av samverkan och nya innovativa sätt att ta sig an problemet, samt ett behov av att låta målgruppens åsikter och idéer få ett större utrymme i detta arbete.

Nya Kompisbyrån vill i detta projekt angripa behovet av samverkan och innovation genom att kombinera ett väl fungerande mentorskap för målgruppen med yrkesutbildningar för att effektivisera stödet och på så sätt minska andelen som hoppar av utbildningen samt öka andelen som går ut i arbete.

I projektets mentorskapsprogram kommer målgruppen erbjudas en mentor som arbetar inom samma område som den utbildning de går, vars uppgift är att stötta dem genom sin utbildning och sedan ut i arbete. Under projektets gång kommer metoden utvecklas med hjälp av en stor kunskapsinsamling samt målgruppens aktiva deltagande.

Projektets målgrupp är utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och som har blivit antagna till en av tre utvalda yrkesutbildningar i Uppsala kommun.

Projektets mål är att stötta utrikesfödda kvinnor ut i arbete genom att utveckla en metod som erbjuder ett mentorskap i kombination med en yrkesutbildning, och att denna kombination ska öka andelen elever som slutför sin utbildning och som sedan kommer ut i arbete. Mentorskapsprogrammet är baserat på de framgångsrika mentorskapsprogram som Nya Kompisbyrån har erbjudit utrikesfödda kvinnor sedan 2020 vilka bygger på vikten av sociala och professionella nätverk, kunskap, trygga rum, språkträning, motivation och självkänsla samt vikten av att förstå och beakta målgruppens situation och önskemål.