23-025-S04 - Hållbarhet i West

Diarienummer:
23-025-S04
Namn:
Hållbarhet i West
Startdatum:
2024-01-01
Slutdatum:
2025-12-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8024148689
Projektägare:
NÄTVERK WESTUM
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
45150
Stödmottagare ort:
UDDEVALLA
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
650
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Vuxenutbildningen spelar en viktig roll som motor för hållbart arbetsliv. Det innebär att utbildningen måste ha tydliga incitament från politiskt håll, samverka med arbetslivet och myndigheter för att främja hållbarhet. Att vara passiv och invänta direktiv är inte tillräckligt, utan utbildningen måste aktivt arbeta för att integrera hållbarhetsperspektivet i sin verksamhet och utbildningar.

För att förankra hållbarhet inom vuxnas lärande behöver det ses som en viktig del av undervisningen och varje individs skyldighet. Det innebär att all personal aktivt måste prata om hållbarhet och se till att eleverna förstår dess relevans och betydelse. Utbildningen kan också fungera som en kanal för att sprida kunskap från stora företag till mindre företag och därigenom bidra till att sprida hållbarhetsarbetet i samhället.
Projektet “Hållbarhet i West" vill bidra till att personalen kopplad till vuxenutbildning/yrkesutbildning erbjuds kompetensutveckling för en bättre förankring av hållbarhet i undervisningen, för tydliga incitament för hållbarhetsarbete, för en bredare vägledning för att bryta könsmönster inom yrkesval och kontinuerlig omvärldsspaning för att möta framtidens utmaningar.

Projektet kommer huvudsakligen arbeta med kompetensutveckling kring implementering av hållbarhetsaspekter inom utbildningar och kring hållbart arbetsliv för anställda. Aktiviteterna kommer att bestå av föreläsningar, mindre kurser/workshops på olika tema samt att del och sprida goda exempel både lokalt, regionalt och internationellt.
Nätverk Westum, stödsökande, är ett nätverk i form av en förening och består idag av 41 kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige. Nätverket vill utveckla ett hållbart system för kommunalt samarbete och stödja förbättringen/utvecklingen av befintliga strukturer kring vuxnas lärande. Sedan 2003 står strategisk kompetensförsörjning, att tillgängliggöra utbildning och ett internationellt utbyte i fokus för medlemmarnas samverkan kring lärcentrautveckling och andra samverkansprojekt.

Samverkansparter i denna projekt är 5 medlemmar inom nätverket som arbetat fram egna lokala arbetsmål utifrån den övergripande problemsammanställningen kring hållbarhet att skapa och sprida kompetensutvecklingsinsatser ur ett hållbarhetsperspektiv:
- Campus Falkenberg
- Gullspångs vuxenutbildning
- Färgelandas vuxenutbildning
- Lysekils vuxenutbildning
- Tanums vuxenutbildning.
Dessa 5 kommer att vara de som medverkar aktivt i projektet men övriga medlemmar kommer att kunna ta både av projektets aktiviteter och resultat.

Projektet beräknas starta 1 januari 2024 och pågå under 2 år.