23-025-S03 - Vilja

Diarienummer:
23-025-S03
Namn:
Vilja
Startdatum:
2024-01-01
Slutdatum:
2025-12-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220002105
Projektägare:
SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
750
Insats av strategisk betydelse:
Nej

För befintligt anställda i offentlig verksamhet är det allt svårare att tillfredsställande, för både individ och arbetsgivare, uthålligt hantera de krav som ställs och ha hälsan i behåll. Sjuhärads kommuner har verkliga problem att rekrytera in fler i många yrken. Många står utanför arbetslivet och även de personerna behövs för att ligga i takt med pensionsavgångar och demografisk förändring.
Fler människor som idag är utanför arbetsmarknaden kan få ett lyft in i anställning genom kompetensutveckling för befintligt anställda, då det både bidrar till hållbarhet i befintliga anställningar och öppnar omställningsvägar. Äldres kunskapsöverföring till yngre kan också inspirera fler att vilja arbeta längre.
Målgruppen består framförallt av anställda i Sjuhärads kommuner. Anställda inom Västra Götalandsregionen som verkar i Sjuhärad utgör en liten del av målgruppen. Det är personer i alla led från osäkra arbetsförhållanden, låg utbildningsnivå och korttidsanställda till personer i chefsled.
Ett överordnat mål är att deltagande kvinnor och män upplever att utbildningsinsatserna har bidragit till nya kunskaper, insikter och verktyg som inkluderar hur egna aktiva val och ett aktivt beaktande av de horisontella principerna (jämställdhet, normer och antidiskriminering) förhåller sig till mer långsiktiga effekter för hållbart arbetsliv och stärkt ställning på arbetsmarknaden så som lägre sjukskrivningstal, god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats.
Extern utvärdering väntas på motsvarande vis som horisontella principer ge en extra dimension till gemensam kunskapsuppbyggnad.
Projektet tar stöd av både evidensbaserade metoder och välkänd och beprövad praktik. Kompetensutvecklingen är i stora delar upplevelsebaserad och omfattar mjuka värden genom dialog och workshop med digitala utbildningsinslag i delar. Deltagare får kunskap som både stärker dem själva och de organisationer de representerar.
Projektets utbildningar innefattar kunskap om jämställdhet, likabehandling och ickediskriminering med konkreta och direkta diskussioner om det "tysta" där normer och kultur sitter. Delarna stärker tillsammans kunskap om vad som påverkar oss i våra vardagliga arbetssituationer och arbetsrelationer. Kompetensutvecklingen stärker personlig utveckling för att personer ska trygga sina anställningar och svara upp mot allt högre krav i arbetslivet. Kompetensutveckling verkställs matchat mot arbetsmarknadens och individens behov på sätt som också underlättar yrkesmässig och geografisk rörlighet.
Metoddelarna med olika kunskapsinriktning och varianter paketeras i tre utbudsdelar;
A, Att bygga inre styrkor för individuella förmågor och hållbara aktiva val.
B, Att stärka relationsvärden för samskapande till god arbetsmiljö och attraktiva arbetsplatser
C, Att öka pedagogiska förmågor som ger andra individer stärkt ställning på arbetsmarknaden.
Återkommande i alla delar av utbildningarna är att föreläsningar varvas med material för inläsning och interaktivt deltagande.
Utbildningsdelarna verkar för hållbar utveckling på befintlig arbetsplats, eller att stödja omställning till andra arbetsplatser eller arbetsuppgifter. Ett första moment som erbjuds är vägledning kring egenskaper och arbetsrelaterade förmågor. Individens styrkor lyfts fram tillsammans med kunskap om olika beteenden och hur de kan nyttjas för att skapa meningsfullhet genom arbetslivet. Deltagare utbildas även i verktyg för psykologisk flexibilitet, stresshantering och förhållningssätt. Kunskap som gynnar psykosocial utveckling för god arbetsmiljö. Känslor är vanligen svårt att hantera i arbetslivet. De låter sig inte enkelt styras, men behöver kunna regleras. Deltagare lär sig hantera avvägningar mellan egna val, att kunna reda i begrepp som acceptans i förhållande till olika yrkens krav och förutsättningar etc.
Kommunikation och mellanmänsklig interaktion är väsentligt för god arbetsmiljö och sunda arbetsplatser där människor vill arbeta kvar länge. Med stöd och erfaren ledning samt upparbetad struktur genomgår arbetsgrupper och enskilda deltagare tematiska träffar kring att arbeta och samarbeta utifrån verksamhetens egentliga behov, både för dagen och i långsiktiga perspektiv.
Ett antal deltagare får också utbildningsinsatser som ger dem verktyg för utbildningsroller och att leda andra i motsvarande kurser som ingår i projektets utbildningar. Detta underlättar implementering och fortsatt kunskapsutveckling.
Stärkt transnationellt samarbete i Östersjöregionen ingår genom utveckling av kontakter, erfarenhetsutbyte samt studiebesök i Finland i syfte att främja livslångt lärande, möjligheter till omställning och ett hållbart arbetsliv. Teman av gemensamt intresse och som gynnar projektets måluppfyllelse är jämställdhet mellan könen, kulturen kring finsk "sisu" och etiska frågor. Exempelvis från skola eller vård där metoder och praxis tillämpas i Finland, eller kring artificiell intelligens och etiska frågor kring användandet i mer generella termer som rör anställda i offentlig sektor.
Projektet har planlagts gemensamt med de som efterfrågar olika utbildningsdelar och det finns överenskommelser om att rekrytera personal genom inlåning mot avtal under projekttiden. Det finns rutinerad personal för projektledning, administration och ekonomi samt rutiner för korrekta rapporteringar etc. Projektet kommer att anlita personal med upparbetade kompetenser, erfarenhet och erforderliga intyg för att kunna genomföra projektets utbildningar.
Projektet medför att deltagare får evidensbaserad kunskap som på ett övergripande plan kan tillämpas hos många parter i förbättrad kommunikation, stärkta relationer och professionellt utförande som gynnar många anställda, i en mängd yrkesroller.