23-024-S04 - Multikompetent team för långvariga biståndstagare

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-024-S04
Projektägare organisationsnummer:
2120001561
Projektägare:
BORÅS KOMMUN
Namn:
Multikompetent team för långvariga biståndstagare
Startdatum:
2024-02-01
Slutdatum:
2027-01-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
50180
Stödmottagare ort:
BORÅS
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
120
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-024-S04

Arbetslivsförvaltningen (ALF) har i flera år arbetat framgångsrikt med att minska det ekonomiska biståndsmottagandet i Borås Stad. Detta arbete vill förvaltningen utveckla gällande gruppen som är i eller riskerar att hamna i ett långvarigt biståndsberoende. Många av dessa personer har medicinska, psykologiska och/eller sociala anpassningssvårigheter som hindrar dem från att etablera sig på arbetsmarknaden. Lägger man till faktorer som exempelvis genustillhörighet, ålder, utbildningsnivå eller härkomst så kan begränsningarna bli än mer komplexa. Det finns också ett samband mellan sociala och ekonomiska utmaningar och långvarigt biståndsberoende.
De som har långvarigt biståndsberoende har ofta flera insatser ifrån olika myndigheter. Om det inte finns effektiva, samordnade och hållbara rehabiliteringslösningar riskerar de att hamna i ett permanent utanförskap. För att minska utanförskapet behövs nya metoder och samarbete mellan myndigheter och organisationer för att vägleda och stärka individer till arbetsträning, anställning, utbildning, rehabilitering eller annan adekvat försörjning.
ALF vill med projektet skapa ett multikompetent team bestående av socionom, arbetsterapeut, arbetsmarknadshandläggare, läkare och psykolog. Syftet är att erbjuda individuellt anpassade rehabiliterings- och arbetsförberedande insatser till 120 personer i Borås Stad som har eller riskerar att hamna i ett långvarigt biståndsberoende.
Teamet kommer att erbjuda möjlighet till en individuell resursinventering för att bedöma arbetsförmåga och framtida arbetsmöjligheter. De som bedöms ha resurser för arbete kommer inom projektet att erbjudas individuellt anpassade insatser och aktiviteter. De som inte bedöms vara aktuella för arbetsrehabilitering kommer av det multikompetenta teamet rekommenderas annan planering av insatser.
Projektet förväntas leda till utveckling av en arbetsmodell för arbetslivsinriktad rehabilitering, stärkt samverkan mellan aktörer, på sikt minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd och bidra till social hållbarhet. Målsättningen är också att sprida och delge kunskaper och erfarenheter ifrån projektet till andra kommuner och regioner, nationellt som internationellt för att fortsätta att inspirera och utveckla arbetet för alla våra medborgare.