23-024-S03 - STEGA

Diarienummer:
23-024-S03
Namn:
STEGA
Startdatum:
2024-02-01
Slutdatum:
2027-01-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001710
Projektägare:
SKÖVDE KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
54183
Stödmottagare ort:
SKÖVDE
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
90
Insats av strategisk betydelse:
Nej

STEGA ska tillämpa ett nytt arbetssätt som gör arbetsplatsen till en aktiv medskapare av villkor för att stötta arbetssökandes etablering på arbetsmarknaden. Modellen flyttar perspektiv och projektet ska undersöka om stärkt mottagarkompetens och strukturerade insatser för arbetsplatsen kan bidra till att arbetssökande, främst utrikes födda kvinnor och män, utvecklar kompetens som för dem närmare ett arbete eller utbildning.

STEGA syftar till att skapa en långvarig relation mellan deltagare och arbetsplats. Under ett år ska deltagaren varva teoretiska studier med fördjupat praktiskt lärande på arbetsplatsen. Deltagaren kan därmed utveckla grundläggande yrkesmässig kompetens i kombination med utveckling av svenska och social interaktion i ett arbetssammanhang.

STEGAs utbildningar är inriktade på områdena vård/omsorg och förskola/skola och består av samhällsorienterande ämnen, svenska och yrkesspecifika ämnen. Metoden att varva teoretiska studier och lärande på arbetsplatsen, 2 + 3 dagar per vecka, ger deltagarna möjlighet att tillämpa nyvunna teoretiska kunskaper på praktiska arbetsuppgifter. Varje arbetsplats utbildar handledare för att stötta deltagarens utvecklingsprocess. För att stärka möjligheterna att utveckla inkluderande arbetsplatskulturer bistår projektet med utbildningar och stöd för utveckling av arbetsplatskulturer.

Projektets fokus på att stötta både arbetssökande och arbetsplatser har potentialen att skapa modeller för hur arbetsplatser kan arbeta strukturerat med att utveckla mottagarkompetens och bidra till en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad.

Projektet genomförs av Skövde kommun i samverkan med Tibro och Hjo kommun under perioden 2024-02-01--2027-01-31.