23-023-S09 - Samverkan för bättre KoLL

Diarienummer:
23-023-S09
Namn:
Samverkan för bättre KoLL
Startdatum:
2023-10-02
Slutdatum:
2024-03-29
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5569216418
Projektägare:
Nordiskt Valideringsforum AB
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
11221
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

En av utmaningarna vi står inför idag är en hållbar, rättvis och demokratisk kompetensförsörjning. Det är en utmaning som påverkar både vår gemensamma välfärd och de enskilda individer som befinner sig utanför arbetsmarknaden – trots stor efterfrågan på arbetskraft inom många olika branscher. Vi behöver hitta en väg för samverkan, för att fler individer ska få möjlighet att ta sig in och etablera sig på arbetsmarknaden, samtidigt som företag får möjlighet att rekrytera den arbetskraft de är i stort behov av. Många branscher har också utvecklat nivåer och kompetenskrav som kan betecknas som mikromeriter för anställningsbarhet, i syfte att underlätta inträde på arbetsmarknaden. Dessa nivåer och kompetenskrav kan icke-formella utbildningsaktörer arbeta med för att stärka utbildningens koppling till branschernas behov. Ett initiativ som faller inom ramen för social innovation och som denna förstudie kommer att följa och undersöka vidare.

De många arbeten som sker i dag, kring kompetensförsörjning, gör det ofta i olika "stuprör" och det saknas en större och mer strukturerad samverkan mellan olika aktörer. Förstudien kommer att fokusera på att identifiera och adressera hinder för samverkan mellan arbetsliv och formellt och icke-formellt utbildningsväsende gällande validering, kompletterande utbildning och inträde på arbetsmarknaden.

Syftet med denna förstudie är att undersöka hur en utvecklad samverkan mellan myndigheter, arbetsliv, formellt och icke-formellt utbildningsväsende skulle kunna se ut och organiseras. Genom samsyn, kommunikation och transparens hoppas vi med denna förstudie, i förlängning, kunna bidra till att lösa den problematik som både arbetskraftsbrist och arbetslöshet utgör. Syftet är också att identifiera och analysera redan fungerande system för samverkan för att identifiera framgångsfaktorer och bidra till att sprida lärdomar och fungerande arbetssätt vidare.

Utgångspunkten och kärnan i förstudien kommer att vara hur samverkan, när det gäller validering, kompletterande utbildning och inträde på arbetsmarknaden, ska gynna och skapa fler möjligheter för de individer och grupper som utgör den faktiska arbetskraften.

Resultat/mål med denna förstudie är, i urval, att:

- Identifiera hinder och utmaningar, mandat och handlingsutrymme för strategisk samverkan mellan myndigheter, vuxenutbildning och icke-formella utbildningsanordnare.

- Synliggöra hur samverkan inom validering och lärande mellan bransch, vuxenutbildning och icke-formella utbildningsanordnare kan genomföras.

- Skapa samsyn och samverkan i gränssnittet mellan formell utbildning, icke-formellt lärande och validering för att ge förutsättningar till fler vägar för individers kompetensutveckling.

- Visa på möjligheten att jämföra branschers utvecklade kompetensstandarder med innehållet i vuxenutbildningens yrkespaket och kursplaner.

- Visa på hur mikromeriter kan användas för att bygga och synliggöra kompetens.

- Utveckla förslag till handlingsplan/modell för strategiska samverkansformer mellan myndighet, bransch, vuxenutbildning och icke-formella utbildningsanordnare.

- Etablera transnationella kontakter för erfarenhetsutbyte och kommande projektgenomförande med stöd av europeiska socialfonden.

- Vidare vill vi med denna förstudie öka kunskapen om validering, dess roll och betydelse för kompetensförsörjning, skapa en förståelse och ökad insikt i hur samverkan inom validering och lärande kan genomföras och öka insikten om hur mikromeriter kan spela en central roll i jämförelser mellan kompetensstandarder, yrkespaket och kurser.

- Det slutliga målet med denna förstudie är att utarbeta en projektplan för fortsatt arbete inför kommande projektgenomförande, med stöd av Europeiska socialfonden.

I samtliga mål kommer de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering att beaktas och belysas.

Förstudien har valt spår 2: Plan för ett genomförandeprojekt inom utvecklingsområde social innovation och transnationellt samarbete. I arbete med förstudien kommer, i första hand, kvalitativa metoder och tillvägagångssätt att användas. Genom intervjuer med deltagande aktörer, enkäter till myndigheter, dialogmöten och digitala workshops är målet att identifiera hinder, utmaningar och möjligheter mellan myndigheter, vuxenutbildning och icke-formella utbildningsanordnare.