23-023-S07 - Hur kan samverkan utvecklas

Diarienummer:
23-023-S07
Namn:
Hur kan samverkan utvecklas
Startdatum:
2023-10-02
Slutdatum:
2024-10-02
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2021006230
Projektägare:
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Förstudien syftar till att utforska och skapa former för utvecklingsarbete inom myndighetssamverkan för en väl fungerande kompetensförsörjning. För att myndighetssamverkan ska vara relevant och leverera konkreta resultat, måste påbörjade koncept inom samverkan utvecklas. Förstudien ska därför utforska arbetssätt och modeller inom myndighetssamverkan som främjar arbetet med utveckling och framåtdrift så att både arbetsmarknad, individer och samhälle kan ta del av efterfrågad kompetens. Projektmålen för förstudien är därför:
- Att ta fram arbetssätt och modeller som främjar arbetsgruppernas arbete för utveckling och framåtdrift av myndighetssamverkans prioriterade samverkansområden och inriktningar.
- Att utveckla strategi, rutiner och kanaler för kommunikation av myndighetssamverkans aktiviteter, resultat och effekt.
- Att stärka beredningskapaciteten inom myndighetssamverkan för att utveckla, förenkla och effektivisera styrgruppens utvecklingsinitiativ.
- Att ta fram en modell för omvärldsbevakning/-analys för att utveckla myndighetssamverkans förmåga att agera efter händelser i omvärlden.
- Att utforska och ta fram arbetssätt för att säkerställa att utvecklingsarbetet inom myndighetssamverkan bidrar till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
Utvecklingsarbetet inom myndighetssamverkan behöver ta hänsyn till de olika perspektiv som finns kring områdena kompetensförsörjning och livslångt lärande. Därav fokuserar förstudien på hur myndighetssamverkan genom utvecklingsinsatser kan få större genomslagskraft i det myndighetsgemensamma arbetet för en hållbar kompetensförsörjning och ett livslångt lärande som bygger jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. För att nå projektmålen handlar aktiviteterna i förstudien också om hur myndighetssamverkan kan nå närmre sina målgrupper med riktade insatser.
Metoderna som tillämpas i denna förstudie bygger på utforskande arbets- och tillvägagångssätt där nya rutiner, arbetssätt och modeller utforskas och i vissa fall prövas i "skarpt läge". Med hjälp av detta tillvägagångssätt har förstudien för avsikt att leda till former för utvecklingsarbetet inom myndighetssamverkan så att samverkan bidrar ytterligare till en väl fungerande kompetensförsörjning