23-023-S06 - Hur kan en myndighet samordna samverkan

Diarienummer:
23-023-S06
Namn:
Hur kan en myndighet samordna samverkan
Startdatum:
2023-10-02
Slutdatum:
2024-10-02
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2021006230
Projektägare:
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Förstudien handlar om hur det går att utveckla och stärka samordningen av myndighetssamverkan för en väl fungerande kompetensförsörjning. Ansvaret för det offentliga åtagandet för kompetensförsörjningen är i dag spritt såväl mellan olika politikområden som mellan olika offentliga aktörer, som arbetar utifrån respektive aktörs ansvars- och verksamhetsområde. En systematisk och långsiktig samverkan saknas och det behövs en mer samlad analys av kompetensförsörjningsbehoven och hur väl det reguljära utbildningsväsendet, arbetsmarknadsåtgärder och andra insatser möter dessa behov. Tidigare erfarenheter, regeringsuppdrag och utredningar visar att det behövs effektiva samverkansorgan för att behandla kompetensförsörjningsfrågor över gränser för politikområden och myndigheters ansvarsområden. Det finns också ett stort behov av att samordna och administrera det arbete som sker inom ramen för myndighetssamverkan.
Under genomförandet av tidigare regeringsuppdrag om administrativ samordning av myndighetssamverkan identifierade myndigheterna i samverkan ett antal olika utmaningar och frågeställningar kopplat till avsikten att etablera ett kansli. Dessa handlar bland annat om hur ett kansli, med sin organisatoriska hemvist hos en myndighet, kan samordna arbetet med kompetensförsörjningsfrågor över gränser för politikområden och myndigheter.
Ett framtida kansli bedöms vara nödvändigt för att samordna och administrera det arbete som sker inom ramen för myndighetssamverkan. Utifrån denna problembild är projektmålen:
- Att utforska och utveckla effektiva strukturer samt en modell för samordning av myndighetssamverkan,
- Att utforska och tydliggöra mandat och handlingsutrymme för ett kansli som i framtiden skulle kunna samordna myndighetssamverkan,
- Att utveckla en administrativ och samordnande kapacitet som skulle kunna stödja arbetsgrupper, styrgrupp och gd-grupp inom myndighetssamverkan,
- Att utveckla en modell för hur ett kansli kan skapa förutsättningar för arbetet med externa aktörer inom myndighetssamverkan,
- Att utforska arbetssätt och ta fram en modell för hur ett kansli skulle kunna stärka arbetet för jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering inom myndighetssamverkan.
Samtliga aktiviteter i förstudien syftar till att bidra till projektets huvudsakliga mål att utveckla och stärka samordningen av myndighetssamverkan för en väl fungerande kompetensförsörjning. Målet är att de modeller och arbetssätt som utforskas under förstudien ska kunna implementeras och tillämpas inom ramen för ett kansli som svarar för samordning av myndighetssamverkan. Förstudien fokuserar även på hur ett framtida kansli skulle kunna bidra till att integrera de horisontella perspektiven i myndighetssamverkans olika löpande processer. I detta ingår att ta reda på hur kvaliteten i samordningen av myndighetssamverkan skulle kunna stärkas och utvecklas genom att sätta tydligare fokus på jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.