23-023-S05 - Förstudie utveckling av Folkkraft

Diarienummer:
23-023-S05
Namn:
Förstudie utveckling av Folkkraft
Startdatum:
2023-11-01
Slutdatum:
2024-10-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8630001884
Projektägare:
LO-DISTRIKTET I VÄSTSVERIGE
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
41304
Stödmottagare ort:
GÖTEBORG
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Folkkraft är ett samarbete där individer har möjlighet att i och via våra organisationer stärka sin position i samhället och närma sig arbetsmarknaden, till exempel via utbildning.
Det är ett strategiskt viktigt steg för oss att öka kunskapen om vad det innebär att vara löntagare hos människor som i dag står utanför arbetsmarknaden. Inte minst behöver mångfalden av bakgrund öka på arbetsmarknaden och bland fackliga medlemmar och förtroendevalda. Det är därför gynnsamt för Folkkraftsamarbetet att utveckla vår samverkan och våra metoder och därmed bidra till att fler får verktyg att ta sig in på arbetsmarknaden.
LO vill därför ansöka om medel för att genomföra en förstudie i Västsverige. LO-distriktet i Västsverige är beredda att leda och genomföra förstudien i samarbete med Folkkrafts regionala och/eller lokala organisationer.
Vi ser att intentionerna och målgrupperna i Folkkrafts avsiktsförklaring;
- Att bidra till att fler människor får makt över sina liv och möjlighet till inflytande
- Att hitta lokala och konkreta utvecklingsprojekt
väl matchas av intentionerna i ESF-rådets utlysning om förstudie:
"En väl fungerande samverkan kan stärka effektivitet, hållbarhet och kvalitet på systemnivå, i verksamheter och insatser till individer. Utlysningen syftar till att genom förstudier kartlägga förutsättningar och identifiera behov kring samverkansmöjligheter mellan aktörer inom tvärsektoriella frågor, och som kan ligga till grund för kommande insatser för utvecklad samverkan."
Vi hoppas genom förstudien att hitta praktiska arbetsmetoder som kan ligga till grund för framgångsrika Folkkraft-samarbeten i hela landet samt eventuellt ytterligare ansökan av ESF-medel på regional eller nationell nivå för att ytterligare stärka individers styrka och möjlighet till kompetensutveckling via samverkan mellan våra organisationer.
Arbetet kommer vägledas av de horisontella priciperna om icke-diskriminering, tillgänglighet och jämställdhet.
Vi tror att det bästa sättet att hitta fungerande metoder är att utveckla dem i samarbete med lokalbefolkning och lokalt aktiva organisationer, offentliga aktörer och företag och därför kommer det praktiska arbetet att vara utåtriktat i stor utsträckning.