23-023-S04 - Vård Innovationsplattform i Samverkan (VIS)

Diarienummer:
23-023-S04
Namn:
Vård Innovationsplattform i Samverkan (VIS)
Startdatum:
2023-12-01
Slutdatum:
2024-11-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000951
Projektägare:
KRISTIANSTADS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
29180
Stödmottagare ort:
KRISTIANSTAD
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet är en förstudie som vill få tillstånd ett djupare samarbete för att lösa vården och omsorgens behov av kompetensförsörjning och ett livslångt lärande. Att morgondagens äldre och funktionshindrade ska ha tillgång till rätt personal för att uppnå social hållbarhet är en prioriterad fråga hos många, i synnerhet med tanke på de demografiska utmaningar vi står inför med allt fler äldre och färre i arbetsförålder.

Förstudien tar utgångspunkt i en avsaknad av samarbete inom flera områden:
Avsaknad av sömnlösa övergångar mellan vårdutbildningar och arbete.
Avsaknad av ett strategiskt samarbete kring de horisontella principerna för att lösa vårdens utmaningar.
Avsaknad av gemensamma övergripande planer för det livslånga lärandet mellan kommuner och utbildningsaktörer.
Avsaknad av ett gemensamt arbetssätt kring hur kompetensförsörjningsfrågan ägs gemensamt inom den enskilda kommunen.

Projektet har tre mål:
Etablera en struktur för hur kommuner kan arbetar med kompetensförsörjning inom kommunen och i samverkan med nyckelaktörer.
En gemensam förståelse om vilka samverkansmöjlighet som finns mellan aktörer.
Idéer till färdplan för utvecklad strategisk samverkan samt plan för ett genomförande projekt.

Projektet har valt samverkan och innovation som metod. Samverkan som metod har valts för att kompetensförsörjningsfrågan är komplex och att ingen aktör kan lösa utmaningen ensam. Projektet ägs av Omsorgsförvaltningen i Kristianstad som kommer att samverka med nationella aktörer så som Högskolan Kristianstad, Arbetsförmedlingen och VO-college (som är en förening där de flesta vårdgymnasieutbildningar ingår). Den andra metoden, innovation har valts eftersom det behövs helt nya lösningar för att komma tillrätt med utmaningen. Specifikt kommer projektet arbeta med design thinking och involvera den vårdnära personalen i utvecklingsarbetet. Projektet önskar få bästa nationella effekt genom en kombination av att projektet utgå från de individer inom kommunen som berörs av frågan mest samt bygger en samarbetsstruktur med nationella organisationer och myndigheter.