23-023-S02 - Kompetensförsörjning genom skuggning

Diarienummer:
23-023-S02
Namn:
Kompetensförsörjning genom skuggning
Startdatum:
2023-10-02
Slutdatum:
2024-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000449
Projektägare:
LINKÖPINGS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
58181
Stödmottagare ort:
LINKÖPING
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Personerna i dagens organisationer behöver leverera 125 % av nuvarande med motsvarande 75% av de personella resurserna man i dagsläget har tillgång till. Detta är en svår ekvation att få ihop om man som organisation inte börjar arbeta på ett annorlunda sätt. Inom Linköping kommuns del så handlar den största problematiken att tillförsäkra sig rätt personal för att kunna erbjuda invånarna i kommunen god och serviceinriktad välfärd för sin målgrupp.

Detta innebär som sagt att nya metoder och arbetssätt behöver utarbetas och testas, vilket är syftet med detta projekt. Linköpings kommun och främst utföraren av tjänster inom vård- och omsorgssektorn Leanlink vill hitta nya och utmanande metoder och modeller för att säkra upp den framtida kompetensförsörjningen och hitta ett interkommunalt samarbete som är hållbart över tid. Genom samverkan mellan förvaltningar inom den kommunala sektorn kan de tvärsektoriella samhällsutmaningar såsom kompetensförsörjning och livslångt lärande underlätta och med ett fokus på att underlätta arbetsmarknadsetableringen för de individer som står utanför arbetsmarknaden så leder det även till social hållbarhet.

Linköpings kommun vill undersöka vilken modell för utvecklad strategisk samverkan mellan socialförvaltningen, arbetsmarknad och integrationsförvaltningen samt den kommunala utföraren som krävs för att möjliggöra en professionsdelning av serviceinsatser inom hemtjänst och införandet av nya yrkesroller och ett ökat antal arbetsmarknadsplatser.

Inom ramen för projektet har tre huvudsakliga orsaker lokaliserats och som behöver lösas genom detta projekt, dessa är:
- Den senaste tidens utveckling av nära vård har inneburit att allt mer komplicerad hälsa- och sjukvård åläggs kommuner och därmed har undersköterskornas roll blivit allt mer inriktad på avancerad vård vilket innebär att omsorgen som helhet behöver kompletteras med andra professioner för att det ska finnas någon möjlighet att klara av kompetensförsörjningen.
- Arbetsuppgifterna har en så pass bred inriktning att professionen får arbeta med arbetsuppgifter som de är överkvalificerade för.
- För få handledare som kan introducera individer in i arbetet via arbetsplatsförlagd praktik.

Det förväntade resultatet för projektet är första hand att få fram en plan för samverkan inom det utvecklingsområde som organisationen har identifierat. Utöver detta kommer projektet att ta fram en modell som avser strukturer av nya metoder och arbetssätt som har bäring till problemformuleringen och som finner lösningen i samverkan med inblandade aktörer.

Projektet kommer arbeta utifrån sju mål:
1. Projektet ska ta reda på och dokumentera de organisatoriska och/eller strukturella kapacitets- eller kompetensbehov eller brister relaterade till samverkan mellan socialförvaltningen/arbetsmarknad och integrationsförvaltningen samt den kommunala utföraren för att nå målet med nya yrkesroller som utför serviceinsatser och en ökad mängd arbetsmarknadsplatser.
2. 8-16 individer från Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen ska erhålla en arbetsmarknadsanställning med ett tydligt mål att erhålla en anställning som servicebiträde.
3. Projektet ska testa kompetenstrappan i mindre skala inför ett breddinförande och uppskalningsprojekt i Linköpings kommun.
4. Ta fram en verksamhetsanalys som fokuserar på hur professionsdelningen ska se ut mellan den nya yrkesrollen som utför serviceinsatser och de som idag utför hemtjänst dvs undersköterskor och vårdbiträden.
5. Undersöka och definiera vilken ny profession som underlättar de kommande årens utmaningar avseende kompetensförsörjning inom vården samt vilken kompetens som denna nya profession behöver.
6. Projektet ska starta upp ett skuggningsteam bestående av arbetsmarknadsplatser som följer ett befintligt hemtjänstteam med målet att dokumentera erfarenheter och lärdomar.
7. Projektet ska verka för att hitta en modell som är hållbar över tid och hållbar i hela Linköpings kommun och som vilar på grunderna kring kompetensförsörjning, livslångt lärande och social hållbarhet.

Utifrån dagens problematik där det finns ett behov av arbetskraft inom vård- och omsorgssektorn samtidigt som det står arbetskraft utanför arbetsmarknaden så är det av vikt att organisationer inom den offentliga sektorn hittar en modell för att kunna lösa detta gap. Linköpings kommun kommer genom detta projekt att arbeta hypotesorienterat och iterativt genom att testa och utvärdera modeller genom att använda sig av arbetssätt i praktisk verksamhet som utvärderas med täta mellanrum. Genom dessa lärdomar byggs en struktur i en modell som har som syfte att bygga vidare i ett större och mer övergripande projekt framgent.