23-023-S01 - Samverkan skola och socialtjänst, skolnärvaro

Diarienummer:
23-023-S01
Namn:
Samverkan skola och socialtjänst, skolnärvaro
Startdatum:
2023-11-01
Slutdatum:
2024-10-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220000265
Projektägare:
GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
40222
Stödmottagare ort:
GÖTEBORG
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Det är fortsatt en relativt stor andel elever i årskurs 9 som inte är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram och det är fortsatt en relativt stor andel elever i gymnasieskolans introduktionsprogram och nationella program som inte erhåller en gymnasieexamen inom 3-5 år. Orsakerna till att elever inte fullföljer sin utbildning är komplexa och går ofta utanför det kunskapsområde som lärare besitter. Att lärare lägger tid på relationsskapande med elever är en förutsättning för lärande, men vissa behov kopplat till exempelvis psykisk ohälsa och NPF-diagnoser är lärare inte utbildade för att möta. Till detta kommer Skolverkets prognostiserade lärarbrist och SKR:s rapport om personalbrist i välfärden i stort. Det innebär att de lärare som finns behöver undervisa fler elever, alltså lägga mer tid på undervisning.

För att såväl möta det förändrade elevbehovet som det prognostiserade lärarbristen finns en vinning i att komplettera lärares kompetens med andra professioners kompetenser. Ett exempel är den kompetens som socialtjänsten besitter. Det är erkänt att det är bra för elevers förutsättningar att fullfölja studier om det finns en välfungerande samverkan mellan skola och socialtjänst, samtidigt saknas i mångt och mycket forskning och utvärdering på området. Socialtjänstens möjligheter att möta barn och familjer i utsatta situationer tidigt i livet och att arbeta främjande och förebyggande behöver också stärkas genom en utökad och välfungerande samverkan med skolan.

Mot bakgrund av det rådande forskningsläget samt potentialen i att fler elever fullföljer sina studier vid god samverkan mellan skola och socialtjänst, söker Göteborgsregionen om bidrag för en förstudie. Ambitionen är att kartlägga befintlig samverkan i regionen för att därmed kunna konstatera mål och målgrupp för samverkan, identifiera framgångsfaktorer och utmaningar i samverkan gällande organiseringen samt se till vilka kompetenser som är önskvärda för uppdraget. Förutom att genom detta förfarande bidra till det nationella kunskapsläget rörande samverkan mellan skola och socialtjänst, skapar en regional kartläggning möjlighet för framtida:

• Stärkt kunskapsbas för verksam organisering vid samverkan mellan skola och socialtjänst i skolsocialt arbete
• Regionala strukturer för kompetensutvecklande insatser för befattningar inom skolsocialt arbete
• Regionala erfarenhetsutbyten för befattningar inom skolsocialt arbete
• Regionala strukturer för uppföljning och utvärdering av skolsociala insatser i samverkan
• Större enlighet i arbetssätt vilket innebär en förenkling för medarbetare att förflytta sig mellan kommuner och mellan enheter inom den egna kommunen

Resultatet av förstudien kan också nyttjas av GR:s medlemskommuner i ansökan om statsbidrag för skolsociala team.

Inriktningen för GR:s förstudie är därför både Kompetensförsörjning och livslångt lärande ("Insatser ska medföra att individer slutför reguljär utbildning på grundskole-och gymnasial nivå samt eftergymnasial nivå") samt Social hållbarhet ("de nationella medlen inom prioriteringsområdet ska bidra till att fler elever fullföljer skolan med fullständiga betyg").

Mål på organisationsnivå
Ökad regional kunskap på organisationsnivå, både i kommunernas verksamheter och inom GR som organisation, kring samverkan mellan skola och socialtjänst i syfte att öka skolnärvaron.

Mål på strukturnivå
Ökad regional kunskap på strukturnivå kring samverkan mellan skola och socialtjänst i syfte att öka skolnärvaron.

För denna förstudie nyttjas "identifiera organisatoriska och/eller strukturella kapacitets-eller kompetensbehov eller brister relaterade till samverkan" samt "i pågående samverkan kartlägga kompetens-eller kapacitetsbehov samt organisatoriska och strukturella förutsättningar för utvecklad samverkan i syfte att stärka individer".