23-021-S02 - Missionsdrivet arbete för ökad skolnärvaro

Diarienummer:
23-021-S02
Namn:
Missionsdrivet arbete för ökad skolnärvaro
Startdatum:
2024-01-02
Slutdatum:
2026-12-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8020028638
Projektägare:
RÄDDA BARNENS RIKSFÖRBUND
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Småland & Öarna
NUTS-2 kod:
SE21
Stödmottagare postnr:
10788
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
120
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Syftet med projektet är att genom sektorsövergripande missionsdrivet arbete, och ett aktivt deltagande av barn och deras vårdnadshavare, utveckla behovsbaserade metoder för tidiga och samordnande insatser för att minska studieavbrott och motverka att individer hamnar i utanförskap på sikt.

I den inledande fasen av projektet mobiliseras medfinansiärer, samverkansaktörer och andra intressenter för att formulera ett gemensamt mätbart mission med sikte på att öka skolnärvaron.
Projektet kommer utifrån metoden Steps to protect ge förebyggande och behovsanpassat stöd till barn och unga från 13 år och uppåt, som har eller riskerar att hamna i problematisk skolfrånvaro genom individstöd/coachning, psykosocialt stöd samt hälsofrämjande aktiviteter.

Vi kommer gemensamt med de medfinansierande kommunerna Högsby och Nybro, RF SISU Småland och andra lokala idéburna aktörer kontinuerligt arbeta med dialog och lärande för att identifiera hinder och vägar för mer sammanhållet stöd för målgruppen.

Projektet Missionsdrivet arbete för ökad skolnärvaro i Kalmar län skapar en arena för att kunna lyfta systemfel och behandla dessa sektoröverskridande utifrån individens behov genom en strategisk samverkansgrupp och operativ arbetsgrupp i varje medverkande kommun.