23-020-S05 - Räkna med oss!

Diarienummer:
23-020-S05
Namn:
Räkna med oss!
Startdatum:
2024-01-02
Slutdatum:
2026-05-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2321000057
Projektägare:
REGION JÖNKÖPINGS LÄN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Småland & Öarna
NUTS-2 kod:
SE21
Stödmottagare postnr:
55111
Stödmottagare ort:
JÖNKÖPING
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
307
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Hur kan samverkan mellan arbetsmarknadsenheter, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildningen stärkas? Hur stärker vi kompetensen hos alla medarbetare? Hur kan vi ge medborgare i vårt län samma stöd i att komma ut i arbete eller studier?

Projekt Räkna med oss! vill stärka och rusta redan anställda medarbetare och chefer inom främst arbetsmarknadsenheter, ekonomiskt bistånd samt vuxenutbildningen i nya eller redan pågående arbetssätt och metoder. Genom kompetenshöjande insatser kan dessa verksamheter i hela länet erbjuda jämlika insatser med kvalitet till dess medborgare som har behov av stöd att etablera sig på arbetsmarknaden. Räkna med oss! kommer också säkerställa att den nya kunskap som medarbetare och chefer kommer att erhålla under projektets gång kommer att tas om hand. Projektet ämnar också till att stärka samverkan i Jönköpings län inom dessa områden genom olika tillvägagångssätt och insatser. Genom verksamhetsstöd för ett digitalt arbetssätt inom ekonomiskt bistånd kommer kommunerna också genom projektet få stöd i att snabbare genomföra den redan påbörjade omställningen.

Projektet vänder sig till medarbetare och chefer inom kommunernas verksamhetsområden; ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsenhet och vuxenutbildning. Även vissa kompetenshöjande insatser kommer erbjudas till utvalda medarbetare och chefer i kommunerna inom vård och omsorg, funktionshinderomsorg, psykiatri och missbruksenhet/vuxenenhet samt Region Jönköpings län och Arbetsförmedlingen.

Projektet pågår från den 2 januari 2024 till den 31 maj 2026 och involverar cirka 300 medarbetare och chefer i Jönköpings län.