23-020-S04 - Kompetenslyft 2.0

Diarienummer:
23-020-S04
Namn:
Kompetenslyft 2.0
Startdatum:
2024-01-02
Slutdatum:
2026-12-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000761
Projektägare:
OSKARSHAMNS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Småland & Öarna
NUTS-2 kod:
SE21
Stödmottagare postnr:
57228
Stödmottagare ort:
OSKARSHAMN
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
500
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet Kompetenslyft 2.0 syftar till att skapa förutsättningar för hållbara och konkurrenskraftiga arbetsplatser inom Kalmar län genom livslångt lärande. Huvudmålet är att erbjuda behovsstyrda utbildningsinsatser till anställda inom offentlig sektor och industrinära företag. Projektet strävar efter att minst 500 unika deltagare från cirka 40 olika verksamheter ska få ta del projektets aktiviteter.

Syftet med projektet är att öka kompetensen hos både individ och företag/verksamhet, samt att stärka omställningsförmågan hos deltagarna. Utifrån en genomförd problemanalys kommer projektet också att bidra till ökad kompetens inom områden som grön omställning, hållbarhet och digitalisering för att främja en hållbar utveckling och automatisering.

Projektet Kompetenslyft 2.0 strävar också efter att stödja företagen genom en strukturerad kompetenskartläggning för att möjliggöra långsiktig planering av kompetensutveckling och insatser med en hållbar framtid i åtanke. Detta kommer att höja den lägsta kompetensnivån inom deltagande organisationer och ge långsiktiga fördelar och effekter även efter att projektet har avslutats. Målet är därför att säkra långsiktig kompetensförsörjning i branscherna genom strategisk och strukturell kompetensutveckling för befintlig personal. Projektet fokuserar på att en verksamhet behöver olika nivåer av kompetenser - grundnivå, påbyggnadsnivå och avancerad nivå - och kommer att genomföra kompetensutveckling för deltagande företag baserat på en strategisk plan enligt denna kompetenstrappa. Projektet kommer också att genomföra aktiviteter för att utveckla företagens ledningsfunktioner samt inspirera och skapa intresse hos företag och deras anställda för det livslånga lärandet.

Projektet kommer att genomsyras av ett jämställdhets-, tillgänglighets- och icke-diskrimineringsperspektiv. Projektet kommer att bidra till att kvinnor och män, oavsett bakgrund, får en stärkt ställning på arbetsmarknaden.