23-017-S02 - God start i livet och goda uppväxtvillkor

Diarienummer:
23-017-S02
Namn:
God start i livet och goda uppväxtvillkor
Startdatum:
2023-10-02
Slutdatum:
2026-10-01
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001561
Projektägare:
BORÅS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
90%
Programområde:
C
Specifikt mål:
C1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Ja
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
50180
Stödmottagare ort:
BORÅS
Interventionstyp:
163
Antal deltagare:
1250
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Andelen barn 0–17 år i Borås som växer upp i hushåll med låg inkomststandard är 8,4 %. Det är främst 5 områden (enligt DeSo-indelning) som sticker ut med högst andel barn i familjer med låg inkomststandard. Två av dessa områden finns på polisens lista över särskilt utsatta områden. I de mest utsatta områdena lever mer än 40 % av barnen i ekonomisk utsatthet.
För att minska skillnaderna i livsvillkor och därmed också motverka barnfattigdomen har vi nu ett särskilt fokus på det vi kallar Socialt hållbart Borås, stadens långsiktiga arbete för att skapa mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa för våra invånare.
Genom ESF stödet vill vi fortsätta att utveckla och förstärka det arbete som redan pågår. Det handlar om att:

1. Skapa meningsfull fritid kultur och fritidsaktiviteter för barn 6-17 år och utöka arbetssättet Arena skola till fler områden samt

2. Bygga upp ett Centrum för ungas entreprenörskap.

Arbetet i ansökan kommer att riktas in på Hässleholmen/Hulta och Norrby som alla är områden som klassas som särskilt utsatta områden enligt polisens definition.

Genom att förstärka och utöka utbudet av en meningsfull fritid och stödjande verksamhet skapar vi möjlighet för sammanhållning, socialt kapital och främjar hälsan bland barn som lever i ekonomisk utsatthet. Förutsättningar som i sin tur bidrar till att öka möjligheterna till fullföljda studier och förbättrar möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden.
Hur barns kompetenser och kunskaper utvecklas genom olika former av lärande under livets olika skeden och har ett starkt samband med människors förutsättningar för goda livsvillkor.

Centrum för ungas entreprenörskap är ett initiativ för att skapa bryggor mellan ungdomar och externa samarbetspartners inom bland annat näringsliv, organisationer och offentlig sektor i syfte att ge unga mer lika förutsättningar att kunna delta aktivt i samhället. Tanken är att stödja ungas entreprenörskap i bred mening, men också utveckla en medvetenhet hur man möter det som väntar under och efter avslutade studier. Ett centrum för ungas entreprenörskap ska bidra till att hjälpa målgruppen ta eget ansvar och agera för sin framtid samt stärka deras välmående genom att motivera och coacha dem till nya insikter, kunskaper och handlingar. Detta genom att unga får möjlighet att pröva sina idéer, stärka sitt nätverk och självförtroende får de förutsättningar för att komma in i arbetslivet och bli delaktiga i samhället.