23-012-S02 - FATTA(förtroende,ansvar,trygghet,tid,acceptans)

Diarienummer:
23-012-S02
Namn:
FATTA(förtroende,ansvar,trygghet,tid,acceptans)
Startdatum:
2023-08-01
Slutdatum:
2024-01-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8020056985
Projektägare:
RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA /RSMH
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Stödmottagare postnr:
12653
Stödmottagare ort:
HÄGERSTEN
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

FATTA projektet
Bygger på tidigare erfarenheter där den
bärande tanken i området psykisk hälsa och studieavhopp återfinns i en av utvärderingarna från ESF och Fortes Temagrupp: (Rätt stöd i rätt tid)
"…skulle Socialfonden kunna vara ett strategiskt avgörande verktyg för att stimulera utvecklingen av professioner i skolan som utifrån förtroendeskapande relationer arbetar med ett riktat uppdrag kring att motverka studieavbrott och säkerställa ungas övergångar från studier till arbete. För att det ska ske behöver en sådan inriktning bli en uttalad prioritet inom Socialfonden och brytas ut från generella insatser för unga som varken arbetar eller studerar."
Syftet är i förlängningen att sprida kunskap kring framgångsrika och evidensbaserade metoder som kan motverka avhopp i studier för unga, med erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykosociala problem. Förstudiens syfte är att kartlägga pågående insatser och identifiera och mobilisera de aktörer som är nödvändiga för att genomföra ett kommande projekt med finansiering från Socialfonden.
Målet är ytterst att etablera en starkare kunskaps- och erfarenhetsbas för arbetet med stöd till elever och skolpersonal. Förstudiens mål är att upprätta en beskrivning av nuläget och en analys över det pågående arbetet kring psykisk hälsa och skolnärvaro i Sverige. Vi kommer att ha ett EU perspektiv utifrån det nätverk vi redan byggt upp.