23-010-S03 - Grönt industriutbildningspaket

Diarienummer:
23-010-S03
Namn:
Grönt industriutbildningspaket
Startdatum:
2023-08-01
Slutdatum:
2024-01-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002767
Projektägare:
BODENS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
96186
Stödmottagare ort:
BODEN
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

För att möta aktuella och framtida behov av kompetens i spåren av den gröna omställningen i industrin behöver vuxenutbildningen i Södra Norrbotten och Lapplands kommunalförbund vässa existerande samverkan och förmåga att möta branschens behov. Erfarenhet av att erbjuda industriutbildningar är begränsad. Nya utbildningsupplägg utmanas av befarat höga kostnader och svårigheter att hitta undervisande personal. Det är osäkert vad som är mest effektivt, att upphandla utbildning eller erbjuda i egen regi, vilket denna förstudie ska ge svar på. Förstudien ska även visa om validering kan vara ett komplement till utbildningsinsatser för att snabbare förse bransch med kompetent personal. Länet är glest befolkat, därför ska också distanslösningar undersökas. Förstudien vill även säkerställa att vuxenutbildningen Södra Norrbotten erbjuder utbildningar som attrahera både män och kvinnor, från såväl övriga Sverige som internationellt. För detta krävs samordning med andra aktörer som verkar för kompetensattraktion.