23-010-S01 - Alla behöver-alla behövs-hållbar kompetensförsörjn

Diarienummer:
23-010-S01
Namn:
Alla behöver-alla behövs-hållbar kompetensförsörjn
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2024-05-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2021002114
Projektägare:
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
11399
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Norra Sverige befinner sig för närvarande i en samhällsutveckling som saknar tidigare motstycke. Fokus, när man talar om de gigantiska industrisatsningarna i norra Sverige, ligger ofta på de fem så kallade "etableringsorterna", dvs. de orter där expansioner och satsningar har beslutats om. Dessa är Skellefteå, Luleå, Boden, Gällivare och Kiruna. I länen finns ytterligare 24 "kringkommuner" som också är en viktig del av Sveriges gröna utveckling. Dessa kommuner löper risk att hamna i skuggan av det som sker på etableringsorterna.

Under de senaste decennierna har norrlänens utmaningar successivt ökat med stigande antal äldre invånare, färre i arbetsför ålder och många unga som flyttar från regionen. Det har skapat allt större utmaningar för både offentlig och privat sektor, framför allt i de mellanstora och små kommunerna. Listan på svårtillsatta yrken, så kallade bristyrken, har blivit allt längre. Det blir allt svårare att klara omsorg och välfärd men även att upprätthålla och öka den kompetensnivå som krävs för att kunna följa med i en allt snabbare samhällsutveckling.

De små och mellanstora kommunerna har redan nu en stor utmaning i att behålla och attrahera arbetskraft, konkurrensen om arbetskraft från de stora industrisatsningarna gör att utmaningarna växer. Kommuner i gles geografi påverkas dessutom negativt av ett minskande samhällsstöd. Med minskande befolkningsunderlag och andel i arbetsför ålder behövs ett fokuserat arbete och samverkan mellan offentlig och privat sektor för att klara de stora behov som finns. All arbetskraft som finns tillgänglig i kommunerna behöver tillvaratas utifrån individens förutsättningar – oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, etnicitet, religion/trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Alla i arbetsför ålder behövs för att tillgodose både nuvarande och kommande efterfrågan på arbetskraft.

Den förstudie som vi vill genomföra ska undersöka förutsättningar för att förstärka och utveckla samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och företag för att på sikt kunna utveckla och förbättra strukturer för en fungerande kompetensförsörjning och kunskapsutveckling i den glesa geografin i övre Norrland.

Vi vill - tillsammans med ett antal kommuner i den glesa geografin - se över vilka arbetssätt och metoder som kan och behöver utvecklas för att bättre inkludera de kommuninvånare som i nuläget står utanför arbetsmarknaden. Vi vill också undersöka hur de som har en anställning kan ges möjlighet till kompetensinsatser för att kunna utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter hos nuvarande arbetsgivare alternativt kunna växla yrke (internt eller externt). På så sätt kan arbetsgivare höja kompetensen hos anställda och därmed förbättra möjligheterna för sina verksamheter. Medarbetare får karriärutveckling genom nya eller ändrade yrkesbefattningar och arbetsuppgifter. Genom större rörlighet hos de som idag har en anställning skapas möjligheter och utrymme för de personer som inte har ett arbete, s k "inträngningseffekt". Genom bättre fungerande strukturer kring kompetens- och karriärutveckling kan kommunerna i högre utsträckning behålla och förhoppningsvis även attrahera nya invånare utifrån de möjligheter som skapas.

Efter förstudie är tanken att Arbetsförmedlingen tillsammans med samverkansparter ska kunna söka ett genomförandeprojekt inom det programområde som är bäst lämpat utifrån de samverkansområden som identifierats ha de största behoven av förändring och utveckling för att klara kompetensförsörjningen.