23-006-S01 - Create your future

Diarienummer:
23-006-S01
Namn:
Create your future
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-04-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2021004524
Projektägare:
MITTUNIVERSITETET
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
85170
Stödmottagare ort:
SUNDSVALL
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Ungdomar står utanför utbildning och arbetsmarknad i Mellersta Nordland. Lämplig utbildning, tillgodoseendet av elevernas individuella behov och samarbetsfrämjande åtgärder vid övergångar bör därför förbättras. Hur skulle detta kunna ske? Vilka lösningar skulle kunna stödja detta arbete? Projektet CREATE YOUR FUTURE, 2023 - 2026, svarar på dessa problem och frågor. Projektet ska utforma, testa, validera och distribuera digitala modeller, strukturer och stärkande nätverk för att förebygga eller minska exkludering av ungdomar med hänsyn till individuella och lika möjligheter, tillgänglighet och jämställdhet mellan könen. Det ESF-finansierade projektet förbättrar fortbildningen och orienteringen mot arbetslivet. Nya idéer kommer att skapas med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder och blandade metoder (t.ex. kvalitativa intervjuer, dokumentanalyser, innehållsbaserad analys, samverkansworkshops och kvantitativa bedömningar). Projektresultaten är följande: a) Forsknings- och praktikbaserad ny kunskap om skapande av partnerskap, t. ex. mellan utbildningssektorn och offentliga och privata arbetsgivare; b) Modeller för att stödja studerande att fortsätta sin utbildning eller att orientera sig mot arbetslivet och för att förbättra studerandes förvärv av nyckelkompetenser, inklusive arbetslivskompetens och digital kompetens; c) Koncept för att utveckla organisationers strukturer; d) Material för stöd till yrkesverksamma och e) Akademisk och offentlig kommunikation. MIUN är projektsamordnare. Övriga partners är till exempel kommunrepresentanter i Mellersta Norrland, organisationer, myndigheter, företag och andra nationella och internationella organisationer och arbetsgivare som stödjer anställningsbarhet, studentstöd och främjar digital omställning. CREATE YOUR FUTURE betonar förverkligandet av bl. a. den nationella ungdomsgarantin och EU:s mål "Ett mer socialt och inkluderande Europa".