23-005-S01 - Regional samverkansplattform för digital kompetens

Diarienummer:
23-005-S01
Namn:
Regional samverkansplattform för digital kompetens
Startdatum:
2023-08-01
Slutdatum:
2024-02-29
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5565378642
Projektägare:
BRON Innovation AB
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
85233
Stödmottagare ort:
SUNDSVALL
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Förmågan att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter såväl för näringslivets hållbara omställning och långsiktiga som konkurrenskraft liksom för den offentliga sektorns möjligheter att leverera välfärdstjänster är tillgången på tillräcklig digital kompetens en nyckelfråga.
Även för det strategiska regionala arbetet kring etableringar, framför allt med fokus på omställning till en fossilfri industri (twin transition) är tillgången på relevant kompetens inom det digitala området mycket betydelsefullt för positiva etablerings- och investeringsbeslut.

Flertalet analyser och undersökningar visar på omfattande behov på den regionala arbetsmarknaden av
personer med relevant digital kompetens redan i dag. Prognoser visar dessutom att bristen kommer öka
ytterligare framöver, såväl nationellt som regionalt i Västernorrland. Givet utmaningarna är
problemområdet mycket betydelsefullt.

För att säkerställa att rätt och tillräcklig kompetens finns tillgänglig för att möta behoven behöver företag,
myndigheter och utbildningsaktörer samverka mer strategiskt och effektivt. Detta kräver nya metoder och
tillvägagångssätt. Dessa måste utgå från det faktum att vi verkar i en glesbefolkad region, med vilket följer
särskilda utmaningar som identifierats i utlysningen såsom faktorer kring befolkningstäthet och
ortsstrukturer.

Mot den bakgrunden är behovet att utveckla en regional struktur för att stärka tillgången på digital
kompetens i Västernorrland en angelägen fråga. Förstudiens syfte är att undersöka hur en sådan
samverkansstruktur kan se ut och i ett genomförandeprojekt etablera en denna.

Projektet har en tydlig koppling till Västernorrlands övergripande strategier: Regional utvecklingsstrategi
(RUS) och Regional digital agenda (REDA).