23-004-S01 - Ung växtkraft

Diarienummer:
23-004-S01
Namn:
Ung växtkraft
Startdatum:
2023-08-01
Slutdatum:
2026-07-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002478
Projektägare:
KROKOMS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
83580
Stödmottagare ort:
KROKOM
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
70
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Krokoms kommun genomförde år 2020 en kartläggning av stödbehov bland målgruppen unga vuxna som står utan arbete eller studier. Den visade ett påtagligt samband mellan avbrutna studier och psykisk ohälsa och /eller neuropsykiatrisk funktionsvariation. Det har också visat sig att flertalet av dessa ungdomar hade kontakt med flera myndigheter och att det fanns ett samband mellan avbrutna eller avsaknad av gymnasiestudier och ekonomiskt bistånd. 86% av de i åldrarna 18-25 år som uppbar ekonomiskt bistånd hade ej fullföljd gymnasieutbildning. Kartläggningen visade även på att det uppstod vissa "glapp" i övergången från barn till vuxen. Så länge eleverna fortfarande går i grundskolan fångas de upp av skolan där visst stöd kan ges. Då skolplikten tar slut hamnar många av dessa ungdomar mellan stolarna då de hoppar av gymnasiet utan fortsatt stöd från varken grundskola eller gymnasieskola. Här uppstår ett glapp på flera plan, dels inom hälso- och sjukvården för psykisk ohälsa och dels försörjningsmässigt. Dessutom försvinner viktig information mellan olika aktörer.

Utifrån kartläggningen genomfördes en förstudie, finansierad av Region Jämtland Härjedalen, under år 2022 där syftet var att få unga vuxna som varken arbetar eller studerar i åldern 16-24 år tillbaka till studier eller arbete. Supported Education (SEd) användes som metod och den definieras som tillhandahållande av individualiserat, praktiskt stöd för att hjälpa människor med psykisk ohälsa att uppnå sina utbildningsmål. Förstudien avslutades i december 2022 och arbetade aktivt med 40 ungdomar. Könsfördelningen var ca 60% kvinnor och 40% män. Vi ser ett behov att utöka åldersspannet till 29 år. Målgruppen har själva uttryckt att de behöver aktiviteter som är direkt kopplade till arbete/studier såsom exempelvis studiebesök på arbetsplatser/skolor, CV skrivning, hjälp att finna praktik, stöd i kontakt med myndigheter och stöd i körkortsteori. De har vidare uttryckt önskemål att delta i gruppaktiviteter med mindre grupper (3-4) eller individuella samtal. Dessa lärdomar tänker vi ta med oss i projekt Ung Växtkraft där vi också har för avsikt att arbeta vidare med metoden Supported Education och SKAPA (en progressionsmätningsmetod baserad på BIP studien där man tagit fram indikatorer som är avgörande för att en person ska närma sig arbete eller studier).

Det saknas idag samverkansformer mellan de myndigheter som kommer i kontakt med målgruppen vilket gör att många hamnar "mellan stolarna" då myndigheterna inte har tillräckligt med kunskapsöverföring sinsemellan. Projektet ska genom ökad samverkan inom kommunen och mellan kommun och gymnasieskolor och hälso- och sjukvården kunna samordna insatser runt individen och jobba mer förebyggande. Projektet Ung växtkraft ska skapa en ungdomsarbetsgrupp (representanter från olika myndigheter som kommer i kontakt med målgruppen) för att undvika att målgruppen hamnar mellan stolarna och att vi jobbar mot samma mål med individen. Ett annat mål är att arbeta förebyggande och att vi kan fånga upp ungdomar som har problematisk frånvaro i god tid och erbjuda avbrottsförebyggande samtal. Idag sker avbrottsförebyggande samtal alltför sällan och alltför sent när ungdomen redan hoppat av skolan eller bestämt sig för att göra det.
Det finns ofta en misstro hos ungdomen till myndigheter och dess förmåga att kunna hjälpa personen och här vill projektet lägga fokus på att skapa tillit och bygga relationer. Projektet ska erbjuda stöd av arbetskonsulent som följer över tid och stöttar ungdomen i samverkan med andra myndigheter och i uppstart av sysselsättning/studier. Arbetskonsulenten ska finnas som ett stöd och vägleda i den djungel av insatser som erbjuds i samhället men som ofta inte kommer till ungdomens kännedom.

Målgruppen är unga vuxna som varken arbetar eller studerar samt unga vuxna som studerar på gymnasiet men har problematisk frånvaro där oro finns för avhopp. Åldersspannet är 16-29 år och könsfördelningen beräknas vara 60% kvinnor och 40% män. Projektet förväntas arbeta aktivt med 70 ungdomar.