23-002-S02 - Värmlands Unga i Arbete

Diarienummer:
23-002-S02
Namn:
Värmlands Unga i Arbete
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-06-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001850
Projektägare:
KARLSTADS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
60%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2B
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Norra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE31
Stödmottagare postnr:
65184
Stödmottagare ort:
KARLSTAD
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
400
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Den senaste statistiken från 2020 visar att andelen unga som varken arbetar eller studerar är fortsatt hög. I Värmland rör det sig om totalt 4031 unga, varav 1821 åldersgruppen 16–24 år (6,6 procent) och 2210 i åldersgruppen 25–29 år (12,5 procent), d.v.s. något högre siffror än riket som helhet. Problematiken kring unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) återfinns på både individ-, organisations- och strukturnivå. För att minska det personliga lidande som ett utanförskap innebär och minska de stora samhällsekonomiska kostnader det medför att unga människor inte kommer in i arbetslivet behövs insatser på alla tre nivåer, både med åtgärdande och förebyggande inriktning.

Genom projektet "Värmlands Unga i arbete" vill i tio kommuner i Värmland: Arvika, Filipstad, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng utveckla arbetet med unga som varken arbetar eller studerar. Målgruppen för projektet är unga och unga vuxna 16 – 29 år som varken arbetar eller studerar, med särskilt fokus på målgrupper som idag inte nås av kommunernas insatser. Dessa unga är t.ex. unga med utländsk bakgrund (som är en underrepresenterad grupp i kommunala insatser), unga i risk- eller missbruk samt unga som riskerar hamna i eller som befinner sig i kriminalitet.

Projektets mål är att deltagande unga i projektet har rustats med stärkande åtgärder så att de närmar sig arbetsmarknaden, kommer i arbete eller börjar studera.

Exempel på insatser i projektet för att identifiera och arbeta uppsökande, motiverande, rustande är samverkan med:
• Skola
• Socialtjänst
• Polis
• Fritid
• Ideella aktörer

Exempel på stärkande insatser i projektet:
• Samtalsstöd
• Individuell planering med samordnade parallella insatser
• Anpassad praktik
• Anpassade studier
• Vägledning
• Hälsofrämjande insatser

Insatser kan ges individuellt och i gruppverksamhet och ske i form av fysiska eller digitala träffar. Projektets insatser sker i samverkan med identifierade aktörer så som polis, kriminalvård och hälso- och sjukvård. Projektet ska också arbeta med att identifiera fler samverkansaktörer, bygga upp samverkansstrukturer för det brottsförebyggande arbetet kring målgruppen i kommunen och pröva brottsförebyggande insatser på struktur-, organisations- och individnivå.