23-001-S01 - Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Diarienummer:
23-001-S01
Namn:
Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001850
Projektägare:
KARLSTADS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
60%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1B
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Norra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE31
Stödmottagare postnr:
65184
Stödmottagare ort:
KARLSTAD
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
1260
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Dalarna, Gävleborg och Värmlands län, tillsammans Norra Mellansverige, är en övergångsregion sett till tillväxt- och kunskapsutveckling, och står inför utmaningar kopplade till att klara kompetensförsörjningen och den fortsatta produktivitetstillväxten. Det finns därför ett stort behov av att ta tillvara alla invånares förmågor och att skapa möjlighet till ökat tillträde till arbetsmarknaden.

På den svenska arbetsmarknaden råder ojämlika möjligheter att kunna få och behålla ett arbete och dessa problem kvarstår oavsett konjunktur. Personer med kort utbildning, personer med funktionsnedsättning eller sjukdom som påverkar arbetsförmågan, äldre och utrikesfödda har svårast att få och behålla ett arbete. Stödet till dessa målgrupper finns men når långt ifrån alla och är ofta för komplicerat och komplext utformat för att komma individen till gagn. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är idag uppdelad mellan flera myndigheter och verksamheter med olika ansvarsområden och olika regelverk. Samordningsproblem finns och visar sig t.ex. då myndigheter, sjukvård och kommunal verksamhet dubbelarbetar och/eller brister i mötet med eller i insatser för den enskilde på grund av otydliga ansvarsförhållanden eller bristande information. Problem kring samordning kan också visa sig genom att personer faller mellan stolarna när flera berörda myndigheter inriktar sig på sina kärnuppdrag.

Lagen om finansiell samordning utformades för att överbrygga glappen mellan myndigheter då det gäller komplexa utmaningar. Samordningsförbunden ska stödja och utveckla samverkan mellan medlemmarna i deras arbete för individer i behov av samordnad rehabilitering. I projektet Lärande och utveckling FINansiell SAMordning ska samtliga 12 samordningsförbund i Dalarna, Gävleborg och Värmland skapa hållbara strukturer för fortsatt lärande och erfarenhetsutbyte, som leder till effektivare myndighetsgemensamt stöd till de personer som är i behov av rehabilitering för att kunna komma in på arbetsmarknaden och nå egen försörjning.

Projektets insatser består bl.a. av kompetenshöjande insatser, utbildning av utbildare och nätverk för att skapa förutsättningar för fortsatt hållbart lärande och utveckling. Målgruppen för projektet är personal hos förbunden och de myndigheter som berörs (kommuner, regioner, Arbetsförmedling och Försäkringskassa). Genom ökad kunskap och samsyn kommer samordningsförbunden i Norra Mellansverige att kunna bidra till en mer sammanhållen och effektiv samordnad rehabilitering som ökar effektiviteten i myndighetssamverkan kring individer så att de kommer fortare ut i arbete.