22-046-S12 - Grönt försteg till framsteg.

Diarienummer:
22-046-S12
Namn:
Grönt försteg till framsteg.
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2026-09-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001991
Projektägare:
KARLSKOGA KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
69183
Stödmottagare ort:
KARLSKOGA
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
100
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Allt fler medborgare i Karlskoga har hittat vägen ut i arbetslivet under de senaste åren. Bara sedan kvartal 1 2020 till kvartal 4 2022 har andelen sysselsatta ökat med 3,4 procentenheter motsvarande 432 personer i åldersgruppen 20-64 år. Glädjande nog har den största ökningen skett bland utlandsfödda kvinnor, där ökningen varit 208 personer, medan utländska män ökat med 162 personer under samma period enligt SCB BAS. Trots den positiva utvecklingen, inte minst bland utlandsfödda kvinnor, så står många individer fortsatt utanför arbetsmarknaden och utan egen försörjning, inte minst utlandsfödda kvinnor, som trots ovanstående fortfarande har en lägre sysselsättningsnivå än utlandsfödda män och väsentligt lägre än svenskfödda kvinnor och män där sysselsättningsnivåerna bara skiljer sig marginellt mellan könen.

Andra identifierade och ibland överlappande grupper som står ofta står utanför arbetsmarknaden är personer med funktionsvariationer som utgör hinder gentemot arbetsmarknaden och personer med annan psykosocial problematik.
För samtliga grupper så försvåras situationen om en har en förgymnasial utbildningsbakgrund och/eller dåliga kunskaper i det svenska språket.
För att hjälpa de här individerna vidare mot arbetsmarknaden och att bli självförsörjande finns redan idag en rad insatser och program inom och utanför kommunen som på ett tydligt sätt leder mot arbete. Kommunen har yrkesförberedande utbildningar på allt från YH till SFI-nivå, kommuns enhet som jobbar med arbetsmarknadsfrågor och försörjningsstöd, KFE, har infört ett coachande arbetssätt som bygger på den senaste forskningen på arbetsmarknadsområdet (BIP) och andra aktörer som Arbetsförmedlingen, Finsam och AFs upphandlade leverantörer erbjuder en rad insatser (inte minst inom KROM) som leder mot jobb, vilket varit effektivt på att minska arbetslösheten lokalt som också sjunkit snabbt, både i reella tal och i jämförelse med riket, samt ökat sysselsättningsgraden på samma sätt. Genom dessa insatser har, som vi även ser i statistiken ovan, ett stort antal individer kommit in på arbetsmarknaden, men det har å andra sidan haft effekten att de som är kvar till stora delar är de som står allra längst ifrån ett arbete och som inte heller idag, i många fall, är redo och rustade för att delta i de program, utbildningar och åtgärder som finns på plats, utan behöver ett försteg för att bygga upp sina förmågor, kunskapsmässiga, språkliga, fysiska och psykiska, innan en tar nästa steg mot arbetsmarknaden.

Det här projektet syftar till att vara just det försteg som många individer i denna relativt stora grupp kan använd som försteg och språngbräda för att ta sig vidare. I projektet planerar vi att använda odling och den lokala naturen som fundament och sammanbindande kontext i ett projekt som samtidigt har stort individfokus och förståelse för att varje individs väg mot självförsörjning är unik och att dessutom självförsörjning i ett vidare perspektiv kan se mycket olika ut för olika individer. Samtidigt så är projektet uppbyggt så att de olikheter som finns bland deltagarna också blir en styrka och tillför dynamik och nödvändig flexibilitet för att progression mot slutmålet ska ske för samtliga. Genom att dra nytta av de heterogena grupperna så förväntas individerna få nya kontakter, nya infallsvinklar och ny kunskap som i linje med AFs erfarenhet från framför allt projektet Jämställd Etablering skapar grogrund för dynamik och framsteg.

Projektet kommer att innehålla en vid palett av aktiviteter och åtgärder där varje individ, med coacher, projektmedarbetare, gruppen och platsen som fundament, stakar ut sin egen väg framåt vilket kommer att mätas på den rad kvalitativa och kvantitativa parametrar.
En omfattade kartläggning kommer att göras av varje individ före eller i inledningen av projektdeltagande och varje deltagare kommer att gå igenom en omfattande självskattning på en rad parametrar inklusive avstånd till arbetsmarknaden, hälsa, vardagsliv, kompetens mm. Dessa självskattningar kommer sedan att jämföras med var hen tycker sig stå vid slutet av projektdeltagandet för att stämma av individens uppfattning om stegförflyttning skett och i vilken grad. Projektet kommer även att mäta en rad kvantitativa parametrar inklusive: hur många som fått jobb, hur många som gått vidare till olika typer av utbildning, hur många som gått vidare till praktikplatser, hur många som skrivit in sig som arbetssökande, etc.
Valet av odling och natur som den trygga, inkluderande basen i projektet blev ganska självklar efter att ha genomfört en grundlig omvärldsanalys och konstaterat att odling och naturnära aktiviteter varit en effektiv och framgångsrik bas för olika insatser riktade mot grupper med svag ställning på arbetsmarknaden och samhället.

I odling och naturupplevelser alla ska kunna delta oavsett förkunskaper och förmågor är ett odlingsområde som ligger naturnära men ändå lätt tillgängligt för t ex färdtjänst. Inom odlingsområdet och närliggande natur så får deltagarna möjlighet att bygga upp kunskaper, stärka sin självkänsla, minska stress, prova på redskap och metoder och jobba i grupp på olika sätt i heterogena grupper som ger nya infallsvinklar.

Med en av de delar som vi ser som unikt i det här projektet är att vi använder odlingen och naturen inte så mycket som ett mål i sig, utan som ett försteg, en språngbräda kanske t o m, mot den omfattande palett av möjligheter till att gå vidare mot arbetsmarknaden som redan finns. Därför har vi en mycket flexibel syn på hur individen sedan kan gå vidare. Vi kan se ett antal olika utkomster av deltagande i projektet som alla ska ses som resultat utöver rena jobb och studier inklusive:
• Förbättrad fysisk och psykisk hälsa.
• Närmat sig arbetsmarknaden och fått en bättre förståelse för vilka vägar det finns som leder mot arbete och egenförsörjning och vad som krävs för att nå fram dit.
• Förbättrat språk (med fokus på det muntliga) för de som inte har svenska som modersmål-
• Har fått en individuell plan och målsättning för sin väg mot egenförsörjning
• Förbättrad självkänsla
• Förbättrad hushållsekonomi
Men naturligtvis är självförsörjning den huvudsakliga ambitionen och i slutet av projektmedverkan är målet att 75 personer når ett eller flera av följande mål:
• Att deltagaren blir antagen i en generell (kompletteringar av grundskole/gymnasiebetyg, svenska på högre nivå, etc) eller specifik (kombinationsutbildningar, Yrkesvux, YH, etc) utbildning utöver ren SFI.
• Timanställningar, vikariat och andra anställningar inom i första hand jordbruk, skogsbruk, grönyteskötsel eller odlingsverksamhet inklusive eget entreprenörskap.
• Subventionerade anställningar i ett av de lokala sociala företagen inom legoproduktion, tvätt, café/restaurang, städ och andra servicetjänster.
• Praktikplatser inom offentlig eller privat sektor där en prövas mot "riktiga" jobb

Utöver de individuella målen har vi även mål på strukturell samhällsnivå inklusive:
• Att nya samverkansstrukturer mellan KFE, Vuxnas Lärande och Civilsamhället skapas och permanentas.
• Nya kontaktvägar med arbetsgivare
• Nya utbildningsvägar skapas och permanentas
• Att projektet bidrar till att identifiera fler individer bland framför allt de utlandsfödda som har annan bakomliggande problematik än språkförmåga som hindrar deras väg mot självförsörjning, och att adekvata insatser för dem därmed möjliggörs.

Projektet kommer att bygga på följande ramverk och verktyg: BIP, Jämställd Etablering, Supported Employment, 7Tjugo, de horisontella principerna och Agenda 2030.

Då framför allt utlandsfödda kvinnor har en särskilt utsatt position på arbetsmarknaden har vi som mål att deltagarna till ca 2/3 består av kvinnor och 1/3 av män.

Slutligen kan vi konstatera att projektets teoretiska kostnader per deltagare kan tyckas vara relativt högt, men för den grupp vi riktar oss till ser vi det som nödvändigt att vi tillför relativt stora och långsiktiga resurser som vi räknar med kommer att vara med marginal samhällsekonomiskt positiva i det lite längre perspektivet, inte minst när det gäller att motverka negativa sociala arv för nästa generation kommunmedborgare. Dessutom så kommer vi att under projektets gång ha förvärvat kunskaper som kan återanvändas både i att permanenta de delar av projektet som varit framgångsrika och inom andra kommande projekt och insatser, samt sprida dessa vidare.