22-046-S05 - EGOS 2.0

Diarienummer:
22-046-S05
Namn:
EGOS 2.0
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000357
Projektägare:
ESKILSTUNA KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
63186
Stödmottagare ort:
ESKILSTUNA
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
220
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Eskilstuna kommun har 7 resursenheter på gymnasienivå för elever som av olika anledning inte klarar av att gå i en ordinarie skolklass. Sedan 1 januari 2021 är dessa resursenheter, med sammanlagt ca 110 elever, organiserade under Rinmansgymnasiet, under samlingsnamnet Rinman 3. Det handlar om elever som på grund av Neuropsykiatriska funktionsvariationer, social problematik och annat har extra svårt att klara skolgången och livet i övrigt, vilket medför att de löper stor risk att hamna i olika typer av livslångt utanförskap. Från skolans sida ser man att flickorna riskerar att hamna i parförhållanden där de blir utsatta för våld och förtryck medan pojkarna riskerar att bli hemmasittare eller utveckla kriminalitet och drogmissbruk. Projektets syfte är att stötta ungdomarna på de tider då deltagarna inte är i klassrummet och genom detta tillse att ungdomarna får ordning på skolgång och livet i övrigt. Citat från en av eleverna på Rinman 3. "Vi är i skolan fyra timmar av dygnets 24, så vårt liv utspelar sig till största delen utanför skolan. Vi behöver stöd i att få resterande tid att bli meningsfull och föra oss framåt."
Projektets innehåll har arbetats fram i samarbete med Polis och Socialtjänst. Eleverna på Rinman 3 har också medverkat i ansökningsarbetet. Ungdomarna har fått tycka till om vilket stöd och vilka aktiviteter de behöver för att lyckas bättre med skolgången och livet i övrigt.
Projektet ska arbeta utifrån FN:s Barnkonvention om alla barns lika värde (artikel 2), barnets bästa i första hand (artikel 3), rätten till liv och utveckling (artikeln 6) och respekt för barnets åsikter (artikel 12). Det innebär att aktivt arbeta normmedvetet för att motverka ojämlikhet och ojämställdhet mellan olika målgrupper. Alla elever på Rinman 3 ska inkluderas i projektet och ha möjlighet att vara med och påverka innehållet. Detta oavsett deltagarnas kön sexuell läggning, ålder, religion/annan trosuppfattning, könsidentitet, funktionsnedsättning, hudfärg/etnicitet, socialgrupp/bakgrund eller kroppsform. Projektet ska ha ett samordnande syfte, där arbetet med att stötta ungdomarna också bidrar till uppbyggnad av ett förbättrat och hållbart samarbete mellan de myndigheter och organisationer som är involverade i ungdomarnas liv. Projektet ska också utveckla en formaliserad visselblåsarfunktion. En funktion som slår larm till kommunledning och samverkansparter då systemfel som har negativ inverkan för projektets deltagare upptäcks.
Att motverka våld och gängrelaterad kriminalitet är projektets viktigaste uppgift. Detta utifrån att Eskilstuna är en av landet värst utsatta kommuner vad gäller gängkriminalitet med inslag av dödligt våld. En mycket farlig samhällsutveckling med förgreningar mot Rinman 3 som har haft elever som varit både offer och förövare i dödliga attentat. Avgörande för om en ungdom ska utveckla en kriminell livsstil är styrkeförhållandet mellan riskfaktorer och skyddsfaktorer. Här handlar det för projektets del om att i samarbete med Socialtjänst, Polis, föräldrar, BUP, fritidsgårdar och föreningsliv, tillhandahålla så många och verkningsfulla skyddsfaktorer som möjligt, så att projektets deltagare väljer bort de kriminella gängen. De skyddsfaktorer projektet har att ge till deltagarna är:
• God och känslomässig kontakt och vägledning av trygga vuxna som hjälper ungdomarna och fångar upp dem när de mår dåligt.
• Stöd till att få en fungerande skolgång
• Stöd till föräldrar som har svårt att klara föräldraskapet
• Möjlighet till arbete och egen inkomst via feriepraktik under alla lov.
• Stöd från projektet till att skapa en meningsfull fritid.
• Nära samarbete med föräldrar, polis och socialtjänst ger tidiga signaler på om någon av projektets deltagare hamnat i riskzonen för att upptas av kriminella gäng.
• LFT-kurs (Ledarskapsträning För Tonårsföräldrar) till de av deltagarnas föräldrar som behöver hjälp med att hantera föräldraskap

• Snabbt agerande i samarbete med föräldrar, polis och socialtjänst när projektet får signaler om att någon av projektets deltagare har hamnat i den kriminella riskzonen.