22-046-S03 - Närvaroprojektet- Alla barn i skolan

Diarienummer:
22-046-S03
Namn:
Närvaroprojektet- Alla barn i skolan
Startdatum:
2023-08-01
Slutdatum:
2025-03-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002940
Projektägare:
NYKÖPINGS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
61183
Stödmottagare ort:
NYKÖPING
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
30
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Enligt Socialstyrelsen är utbildning en av de viktigaste faktorerna för ungdomars framtida möjligheter. Skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn när det gäller risken att drabbas av psykisk ohälsa och olika former av sociala problem. Elever som inte är närvarande i skolan löper stor risk att inte klara skolans mål, detta gäller inte bara kunskapsmålen utan även de sociala målen för utbildningen, vilket riskerar att leda till en lång rad negativa konsekvenser för både individen och samhället. De grupper som har låga eller ofullständiga betyg från grundskolan har kraftigt förhöjda risker för framtida psykosociala problem. Med de
krav på utbildning som finns på dagens arbetsmarknad kan man hävda att samhället sviker de barn som avslutar skolan utan fullständiga betyg.
Ströfrånvaro kan eskalera och bli omfattande för att sedan utvecklas till sammanhängande och långvarig. Frånvaro kan alltså utvecklas från oroande till problematisk, det vill säga frånvaro i en sådan omfattning att den riskerar att ha en negativ inverkan på elevens utveckling mot utbildningens mål. Det finns ett antal kända riskfaktorer för frånvaro, men dessa varierar mellan individer och de kan också variera över tid för samma individ. Ofta samspelar flera riskfaktorer och orsakerna till frånvaro kan beskrivas som komplex väv av olika orsaker. De kända riskfaktorerna för frånvaro delas vanligen in i faktorer som är relaterade till
skolan, faktorer som är relaterade till individen samt sociala faktorer som har samband med familj, bostadsområde och kamrater. Många faktorer passar in på flera områden och samvarierar vilket bidrar till frånvaro. Kunskap som berör frånvaro kan sökas på pedagogiska, sociala, medicinska och psykologiska områden. Att inte gå i skolan är förenat med stor risk för framtida misslyckanden på andra plan i livet, vilket leder till lidande för individen och stora kostnader för samhället. Den samlade långsiktiga kostnaden
för de elever som lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg uppgår enligt en beräkning från 2008 till mer än 200 miljarder kronor – för en enda årskull. En lyckad skolgång innebär alltså en bättre framtidsprognos för individen. Det finns därför stor anledning att satsa på kvalitetssäkrade metoder för att kunna hjälpa barn som har hög skolfrånvaro tillbaka till skolan. Det ger såväl samhällsekonomiska besparingar som minskat lidande för de inblandade. Syftet med projektet är att skapa en modell och ett arbetssätt för hur närvaroarbetet skall bedrivas, öka kunskapen om problematisk frånvaro i verksamheterna samt att öka samverkan mellan skola och socialtjänst rörande barn med problematisk skolfrånvaro och därigenom bidra till ökad närvaro på högstadiet. Modellen och arbetssättet som består av fyra hörnstenar:
Främja, förebygga, utreda och åtgärda. Modellen och arbetssättet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet .