22-046-S01 - Marykedjan

Diarienummer:
22-046-S01
Namn:
Marykedjan
Startdatum:
2023-08-14
Slutdatum:
2026-08-13
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2520100054
Projektägare:
VÄSTERÅS STIFT
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
100
Insats av strategisk betydelse:
Nej

PROBLEMBESKRIVNING
Brister i operativa samverkansstrukturer på strukturnivå, och motsvarande brist på stödinsatser på individ- och organisationsnivå som tar hänsyn till individens hela livssituation, försvårar möjligheterna att effektivt inkludera människor på arbetsmarknad och i samhället på orter med mer omfattande socioekonomiska utmaningar. Detta gäller särskilt arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden och deras familjer.

MÅL
Målet med projektet är att etablera formaliserade samverkansstrukturer där kommunala myndigheter, näringsliv och civilsamhällesaktörer arbetar tillsammans för att på ett systematiskt sätt erbjuda ett helhetsstöd till den enskilde och öka förutsättningarna för fler att närma sig arbetsmarknaden.
SYFTE
Syftet med projektet är att motverka socioekonomisk utsatthet och stärka människors samhälls- och arbetsmarknadsinkludering.
MÅLGRUPP
Målgrupp för projektet är personer i ekonomisk utsatthet, etablering och återinträde och insatserna riktas primärt till människor som riskerar att drabbas av fattigdom och social utestängning, står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet eller som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Detta innebär att målgruppen huvudsakligen är arbetslösa människor som ännu inte är redo för rustande och matchande insatser hos Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer.
UTGÅNGSPUNKT
Utgångspunkt för projektet är situationen i Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner, men i projektet ingår även spridning av metoder och lärdomar.
PROJEKTPARTER
Västerås stift är projektägare med Örebro Stadsmission och studieförbundet Bilda som huvudsakliga samverkansparter men också i bred operativ samverkan med kommunerna, regionen, Arbetsförmedlingen, församlingarna, lokala näringslivet, civilsamhällesorganisationer och studieförbund.

PROJEKT MARYKEDJAN
För att nå resultat i arbetet med arbetsmarknadsinkludering, hälsa och samhällsintegration krävs ett agilt arbetssätt anpassat för att möta lokala behov. Detta kräver en helhetssyn på människan och människans behov där arbete är en del av en helhet som måste fungera. Därför behöver olika aktörer arbeta tillsammans för att, utifrån var och ens uppdrag och möjligheter, ge sin del av ett stöd som sammantaget stärker människor så att de kan ta steg framåt i livet och arbetslivet.

Projektet tar sin början i nyskapade och/eller befintliga mötesplatser i de båda kommunerna. Mötesplatsernas relationsbygge syftar till att med kravlös gemenskap och "mjuka" erbjudanden om stöd och gemenskapande aktiviteter påbörja en rörelse från passivitet till egenmakt. Kring mötesplatserna skapas en stödstruktur för deltagarnas stegförflyttning med hjälp av strategisk kompetens inom samhällsvägledning, studier och kompetensutveckling, arbetsvägledning och organisering för egenmakt och social mobilisering. Med mötesplatserna som ett "hemma" att återvända till för aktiviteter och gemenskap byggs sedan kedjor av insatser som kan stötta motiverade individer i en stegförflyttning mot arbetsmarknadens behov. Detta sker dels genom att koppla samman befintliga resurser inom de samverkande aktörernas respektive verksamheter och ansvarsområden, dels genom att bidra till att skapa nya insatser som underlättar vägen mellan arbetsförberedande insatser och fast anställning.

Projektet bygger på beprövade metoder för samhälls- och arbetsmarknadsinkludering, bland annat Svenska kyrkans bemötandemetod Mary, Örebro Stadsmissions Stödkedja och Bildas koncept kring Yrkescirklar. Genom att knyta samman och utveckla flera metoder kan resultaten förbättras och effekterna förstärkas, projektet bidrar på så sätt till långsiktigt hållbara förändringar på individ-, organisations- och strukturnivå. Det nya och innovativa i projektet rör bred samverkan mellan civilsamhälle, offentliga aktörer och näringsliv för att skapa operativa samverkansstrukturer som kan stötta individen med breda insatser hela vägen från utanförskap till arbete.

Marykedjan är en progression av Svenska kyrkans arbetsträningskoncept MARY, som haft stor betydelse i flera tidigare socialfondsfinansierade arbetsmarknadsprojekt. MARY står för Meningsfullhet, Arbetsglädje, Rehabilitering och Yrkesstolthet och är en beprövad metod för att stärka människor som står långt från arbetsmarknaden. Aktuellt projekt bidrar till en ny dimension i arbetet där insatserna inkluderas i ett bredare sammanhang av aktörer och verksamheter på lokal och regional nivå.

Följande avses uppnås under projektet:

1.Utforma och samordna en organisationsöverskridande insatskedja som genom individuellt anpassade insatser leder till en framåtskridande stegförflyttning som främjar den personliga utvecklingen och ökar förutsättningarna för individen att komma i arbete.
2.I samarbete med Svenska kyrkans församlingar och kommuner främja utvecklingen av mötesplatser som bidrar till ökad social inkludering och egenmakt och skapar förutsättningar för personlig utveckling.
3.På, eller i anslutning till, mötesplatserna tillhandahålla egenmaktsstärkande aktiviteter i samarbete med lokala samarbetsparter. Aktiviteterna utformas efter deltagarnas och lokalsamhällets behov och syftar till att fler människor ska inkluderas i samhället och närma sig arbetsmarknaden genom att delta i sociala och kompetenshöjande aktiviteter, exempelvis yrkesförberedande studiecirklar, sociala aktiviteter som främjar språk och samhällskunskap, studiebesök på lokala arbetsplatser etc.
4.Främja utvecklingen av verksamheter som underlättar övergången från arbetsträning till anställning, exempelvis sociala företag/bemanningsföretag.
5.Verka för att fler platser för praktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning ska öppnas upp i kommunen, sociala företag och det lokala näringslivet för att bidra till att höja deltagarnas kompetens, egenmakt och arbetserfarenhet för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Dialog sker även med arbetsgivarna i syfte att öka förutsättningarna för deltagarna att anställas efter deltagande i projektet.
6.Etablera en stödfunktion för sociala och ekonomiska frågor som genom individuell vägledning stöttar deltagarna i deras samordning av insatser och dialoger med myndigheter.
7.Implementera bemötandemetoden MARY i insatskedjans alla delar.
8.Stärka ett medborgarcentrerat arbetssätt och främja organisering och egenmakt genom formellt och informellt ledarskap på orterna.

Med projektet avser projektaktörerna bygga hållbara samverkansstrukturer för att åstadkomma nödvändiga förflyttningar mot hållbarhet och social inkludering som behövs för att motverka den identifierade problembilden. Projektet är kopplat till socialfondsprogrammets tematiska mål och bidrar till att främja varaktig sysselsättning och social integration, bekämpa fattigdom och diskriminering samt motivera fler människor att utbildas/yrkesutbildas för ett livslångt lärande.