information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-045-S04 - Motverka våld i nära relationer

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-045-S04
Projektägare organisationsnummer:
2220001792
Projektägare:
SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR I SÖRMLAND
Namn:
Motverka våld i nära relationer
Startdatum:
2023-08-01
Slutdatum:
2026-07-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
61188
Stödmottagare ort:
NYKÖPING
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
500
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-045-S04

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Det drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.
Våld i en nära relation orsakar psykisk ohälsa och så många som 11 000 årligen blir sjukskrivna - där grundorsaken är våld.

Tre samordningsförbund verksamma i tre olika län i Sverige söker medel för att skapa en handfast och hållbar samverkan med stabila rutiner och samarbetsformer mellan våra organisationer. Alla organisationer som ingår i samordningsförbund arbetar med frågan utifrån sina ansvarsområden. Det som saknas är ett effektivt tvärsektoriellt arbete för att kunna förebygga och motverka våld i nära relationer. Genom samverkan når vi alla lättare upp till de målsättningar som finns i den nationella strategin mot våld; förebyggande arbete, förbättrad upptäckt, skydd och stöd, effektivare bekämpning och förbättrad kunskap och metodutveckling. Enligt lagen är alla myndigheter skyldiga att samverka och i frågan som rör våld i nära relationer är oftast samverkan livsavgörande.
Med denna ansökan vill våra samordningsförbund bidra med att uppfylla målen i Sveriges nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Inom ramen för projektet kommer vi också att arbeta med att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.
Förbättrad kunskap och metodutveckling samt ökad samverkan och bättre synkronisering av insatser mellan myndigheterna är förutsättningar till att målen i den nationella strategin uppfylls.
Våld i nära relationer uppmärksammas även internationellt och inte minst inom EU. Under de senaste åren har de formella kraven på utbildning och ökad kunskap skräps i internationella dokument. Bland annat trädde Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, Istanbulkonventionen, i kraft 2014. Sverige har förbundit sig att följa Istanbulkonventionen.

Projektets huvudmål är att öka samordning och synkronisering av insatser som redan finns hos våra organisationer och samverkansparter.
Med projektmedel vill vi öka kunskap hos medlemmarnas personal om våldets omfattning och effekter och förbättra verktyg bland personal som arbetar inom vården, socialtjänst statliga myndigheter.
Vi vill också åstadkomma en effektiv erfarenhetsutbyte och bättre kännedom om eget och andra myndigheters ansvar samt uppmärksamma samhället på de negativa socioekonomiska effekter som våld i nära relationer leder till.