22-045-S03 - Modda Kompetens upplevelsebaserat lärande i skolan

Diarienummer:
22-045-S03
Namn:
Modda Kompetens upplevelsebaserat lärande i skolan
Startdatum:
2023-08-01
Slutdatum:
2026-07-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2321000032
Projektägare:
REGION SÖRMLAND
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
61188
Stödmottagare ort:
NYKÖPING
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
450
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projekt “Modda Kompetens- XR och upplevelsebaserat lärande för att höja kompetensen i grundskola" möjliggör höjd kompetens hos rektorer, biträdande rektorer, pedagoger, fritidsledare, bibliotekarier och studie- och yrkesvägledare i samtliga Sörmlands kommuner. Projektet syftar till att höja kompetensen hos målgruppen för att möjliggöra att integrera ny teknik i form av XR (extended reality) i undervisningen. Vi är mitt i ett paradigmskifte där ny teknik påverkar alla branscher och yrken. Skolan och dess personal är central/helt avgörande för att påverka och möjliggöra för nästa generations studie- och yrkesval och därmed framtida kompetensbehov. Kompetensstärkningen gynnar därför inte bara målgruppens anställningsbarhet utan bidrar långsiktigt att stärka Sörmland och Sveriges konkurrenskraft. Projektet bedrivs i Sörmland med samtliga kommuner som samarbetspater, men vi ser vikten av att sprida arbetssättet till övriga län i Östra Mellansverige och nationellt.

Projektet skapar förutsättningar för relevant kompetensutveckling hos pedagoger och rektor för att möta den framtida omställning som både skolan och individen behöver möta

Problemanalysen resulterar i följande områden som projektet syftar till att jobba med, dessa är:
- Skolpersonal saknar teknisk kompetens att möta den digitalisering och teknisk utveckling som sker, till exempel möjligheten med XR - tekniken som upplevelsebaserat lärande.
- Brist på kompetens hur tekniken integreras i pedagogiska upplägg, hur den kan användas att skapa innehåll som skapar intresse hos alla oavsett kön och bakgrund, hur det blir ett lärande.
- En majoritet av alla lärare är kvinnor, det finns ett behov för eleverna att möta olika förebilder och att få fler män att attraheras av yrket
- Organisatoriskt krävs att beslutsfattare - rektor och skolchef lokalt engageras och driver frågan
- Skolan saknar tekniska resurser och process för att integrera användandet av ny teknik och nya tekniska tillgängligheten till utrustning och pedagogiskt innehåll behöver struktureras och underlättas
-Strategiskt påverkansarbete för att möjliggöra t ex integrering av XR/upplevelsebaserat lärande i lärarutbildning, tydliggöra kompetenskrav från branscher och näringsliv gällande framtida teknik för att integrera i skolan

Projektet innefattar aktiviteter på individ, organisation och strukturnivå och skapar förutsättningar för en långsiktighet och implementering.

Projektet innehåller kompetensutvecklingsaktiviteer för totalt 450 personer. Genom att använda interna ambassadörer och interna handledare kommer ytterligare personer än den direkta målgruppen få nytta av projektet.

I projektet kommer vi att arbeta med följande:

Individ - kompetenshöjande insatser:
- Höjd kompetens inom ny teknik/XR hos pedagoger och skolpersonal
- Höjd kompetens om hur teknikens/verktygen kan integreras i lärande - sk upplevelsebaserat lärande
- Öka intresse och engagemang hos målgruppen för att integrera och använda ny teknik
- Höjd kompetens och förståelse hur tekniken möjliggör att, utifrån olika normer och bakgrund, kan skapa intresse för skolans alla ämnen
- Kompetens och förståelse för hur undervisningen kan bli tillgänglig för alla, oavsett eventuella funktionsvariationer

Organisation - skolnivå/rektorsområde
- Möjliggöra och förtydliga metoder för hur teknik integreras och kopplas till ämnen och hur pedagogiken säkerställs på skolnivå
- Möjliggöra användandet av ny teknik genom tillgång till teknisk utrustning
- Etablera ett arbetssätt med ambassadörer, lokala handledare och nätverk för att implementera kompetenshöjningen på organisationsnivå i varje skola

Struktur - regionalt och nationellt
- Kunskapsspridning och öka intresset för projektets område till identifierade intressenter, bland annat MDU, för visa på möjligheterna till teknisk integrering, vilket kan locka fler till yrket utanför den givna normen, vikten av höjd kompetens samt hur det påverkar långsiktigt kompetensförsörjning och barns val av utbildning och yrke.

Resultaten kan kopplas till både individ och organisationsnivå. Kompetensutvecklingsinsatserna ger individen ett direkt resultat samtidigt som det ger ett resultat för kommunen/skolan där individen är anställd. Insatserna i projektet av mer strategisk karaktär innebär resultat framförallt på organisationsnivå, men berör också individerna.

Projektet är förankrat med deltagande kommuner.