22-045-S02 - Digital kompetens för företagens konkurrenskraft

Diarienummer:
22-045-S02
Namn:
Digital kompetens för företagens konkurrenskraft
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5564789864
Projektägare:
Linköping Science Park AB
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
1600
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Digitalisering och artificiell intelligens, AI, påverkar alla branscher. Samhället och arbetslivet står inför en transformation som kommer att förändra sättet vi lever och arbetar på. Det kommer på ett eller annat sätt att påverka alla sysselsatta och alla arbetsplatser, både vad gäller processer och affärsmöjligheter. Även de företag som går bra idag kan snabbt få hård global konkurrens om de inte utvecklar sina erbjudanden. Medarbetarnas kompetens är grunden för att lyckas med det här. Det betyder att alla behöver utveckla sin kompetens. Det livslånga lärandet kommer inte bara att vara en möjlighet utan en nödvändighet.

Det kommer att vara avgörande för både individer och företag att hänga med i den utveckling som sker kopplat till digitalisering och artificiell intelligens. Små och medelstora företag har ofta sämre möjligheter att själva organisera kompetensutveckling och därför är det angeläget att underlätta och göra det möjligt för deras anställda att ta del av kvalificerad kompetensutveckling. Utvecklade digitala färdigheter kan ge individer en kompetens som bättre möter arbetsmarknadens behov.

Många små och medelstora företag inom tillverkningsindustri och techsektorn i Östergötland saknar idag rätt och tillräcklig kompetens för att fullt ut kunna möta den snabba teknologiska utvecklingen när det gäller smart och säker digitalisering. Det riskerar att försämra möjligheter för såväl företag och sysselsatta. Med det här projektet vill vi öka individers digitala kompetens för företagens konkurrenskraft.

Projektets mål är att
- Öka den digitala kompetensen hos deltagande män, kvinnor och icke-binära som arbetar på små och medelstora företag inom tillverkningsindustri eller techsektorn i Östergötland.
- Stärka deltagarnas förmåga att ta eget ansvar för sitt livslånga lärande.
- Stärka kompetensen hos äldre medarbetare.
- Öka kvinnors digitala mognad.
- Öka den digitala mognaden hos deltagande företag.
- Ökad kvalificerad digital kompetens hos deltagande företag.
- Förbättra deltagande företags kapacitet att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
- Förbättra samverkansstrukturer kring kompetensutveckling på akademisk nivå för sysselsatta på små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin och techsektorn.

I projektet kommer 450 kvinnor och 1150 män att få kvalificerad kompetensutveckling inom Power skills och Smart och säker digitalisering. 50 små och medelstora företag inom tillverkningsindustri och kommer att få stöd för att arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning.

Insatserna kommer att ha en integrerad approach som främjar arbetsplatslärande och individens förmåga till livslångt lärande. Kursernas upplägg kommer variera mellan digitala lärarledda lektioner och helt digitala kurser kombinerat med arbete i studiegrupp. Studiegruppen skapar delaktighet genom att involvera medarbetare på olika nivåer och är viktig för att skapa ett bestående lärande hos individen och på arbetsplatsen. Det finns också möjlighet att arbeta med ett eget case och på så sätt direkt börja omsätta den nya kunskapen. Studiegrupperna kommer att ha stöd från lärare och projektledning vid behov.

STEG 1: Strategisk kompetensförsörjning/kompetenskartläggningar
Det första steget handlar om stöd för företagen att arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning och att medarbetarnas kompetens kartläggs med fokus på digitala kompetenser och intressen.
STEG 2: Introduktionsföreläsning/Power skills
Det andra steget inleds med en introduktionsföreläsning som ett avstamp för de mer fördjupande delarna. Därefter följer en modul med inriktning mot de viktiga power skills-kompetenserna med Lärande i arbetslivet, Självledarskap och Omvärldsbevakning som teman..
STEG 3: Smart och säker digitalisering
Det tredje steget omfattar sex moduler inom olika ämnen i Smart och säker digitalisering: Digital kompetens, Automation, Cybersäkerhet, Grunderna i AI, Grunderna i programmering samt Teknik och etik.

Utformningen av insatserna har bestämts utifrån analyser av kompetensbehov för just små och medelstora företag i aktuella branscher och målgruppens behov. Modulernas teman och innehåll har valts utifrån behov som har identifierats i undersökningar och i förstudien som har föregått denna ansökan. Innehållet kommer att anpassas efter den verklighet som medarbetare och ledning på små och medelstora företag befinner sig i och kommer att innehålla olika uppgifter utifrån förkunskaper eller yrkesroll. Därför är det möjligt för alla att delta.

Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering kommer på olika sätt att integreras i projektets genomförande. Det handlar bland annat om att deltagande i kompetensutveckling ska fördelas rättvist mellan olika grupper, så att ingen blir diskriminerad på grund av till exempel kön eller ålder. De horisontella principerna kommer även att löpa som en röd tråd genom de uppgifter som individer och studiegrupper kommer att arbeta med.