22-044-S08 - Skolprojekt för att minska skolavhopp

Diarienummer:
22-044-S08
Namn:
Skolprojekt för att minska skolavhopp
Startdatum:
2023-08-01
Slutdatum:
2024-07-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2021004334
Projektägare:
GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH)
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
400
Insats av strategisk betydelse:
Nej

En ökning av psykiska hälsoproblem, fysisk inaktivitet och stora skillnader i skolprestation bland ungdomar kräver nya strategier för förebyggande arbete då effektiva metoder saknas. Syftet med projektet är att undersöka om en insats under en förlängd skoldag förbättrar psykisk hälsa, kognition och skolprestation hos ungdomar oavsett kön, socioekonomisk och kulturell bakgrund och funktionsförmåga för att fler ska avsluta sin grundskoleutbildning vilket på sikt kan underlätta deras inträde på arbetsmarknaden. Projektet består av två delstudier som utvecklas i samarbete med skolpersonal, elever, kommuner och näringsliv. I delstudie 1 studeras effekterna av en skolbaserad insats på 20 skolor med drygt 1000 ungdomar i årskurs 8 i Stockholm. Insatsen i projektet kommer att utföras av skolpersonal under en förlängd skoldag, 60 minuter tre gånger i veckan och innehålla: a) olika fysiska aktiviteter, b) läxstöd med rörelsepaus och c) promenad med ljudbokslyssning. I delstudie 2 genomförs en processutvärdering av främjande och hindrande faktorer. Psykisk hälsa kommer att mätas med frågeformulär, fysisk aktivitet med rörelsemätare, kognition med ett datorbaserat testbatteri och skolprestation med betyg. Kvalitativa data samlas in genom fokusgrupper och intervjuer med elever, skolpersonal och rektorer. Resultaten från detta nyskapande projekt kommer att vara av stor betydelse för att utveckla effektiva och hållbara framtida insatser i skolor för att främja en jämlik psykisk och fysisk hälsa och underlätta lärande hos elever. Detta kan bidra till att ungdomarna i högre grad får godkända betyg och minskar risken för skolavhopp samt, på längre sikt, bidrar till att ungdomarna har större chans till att komma in på arbetsmarknaden.