22-044-S07 - Kvinnors etablering

Diarienummer:
22-044-S07
Namn:
Kvinnors etablering
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000142
Projektägare:
STOCKHOLMS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Stödmottagare postnr:
10535
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
500
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Arbetslösheten och utanförskapet hos gruppen utrikes födda kvinnor med kort utbildningsbakgrund har ökat de senaste åren. Då vi nu efter pandemin står inför ännu en lågkonjunktur riskerar denna grupp att drabbas ytterligare. På individnivå är orsakerna till den bristande etableringen på arbetsmarknaden för målgruppen bland annat kort utbildningsbakgrund, språkliga hinder, brist på nätverk, svårigheter i kontakten med myndigheter och ohälsa. På samhälls- och organisatorisk nivå handlar det om bristen på enkla jobb, en omfattande diskriminering och en avsaknad av helhetsansvar och samverkan kring målgruppen på individnivå. Konsekvenserna av problemet är stora både på individ- och sam samhällsnivå. Projektet Kvinnors etablering har som övergripande mål att utrikes födda kvinnor med kort utbildningsbakgrund som helt saknar etablering på svensk arbetsmarknad eller har ett långvarigt utanförskap ska komma närmare arbete och studier. Projektet ska bidra till en stärkt samverkan mellan projektägaren, Stockholms stad och Arbetsförmedlingen kring målgruppen och tillsammans med civilsamhället och näringslivet identifiera och utveckla insatser för målgruppen. Deltagarna i projektet kommer att anvisas från Arbetsförmedlingen och staden eller nås via projektets uppsökande verksamhet. Inledningsvis kommer alla deltagare att få en bedömning, planering och aktivering för fortsatta insatser riktade mot arbete eller studier. Löpande genom projektet kommer samtliga deltagare att erbjudas ett personligt kontinuerligt stöd på modersmål för att underlätta myndighetskontakter och navigera mot målet om ett arbete eller studier.