22-044-S03 - InstegsAkademin

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-044-S03
Projektägare organisationsnummer:
7696378459
Projektägare:
TalangAkademin Ekonomisk förening
Namn:
InstegsAkademin
Startdatum:
2023-08-28
Slutdatum:
2025-08-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
400
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-044-S03

I projektet InstegsAkademin arbetar TalangAkademin tillsammans med sina samarbetspartners Sundbyberg Stad, Skandia Idéer för livet, Konsumentföreningen Stockholm (COOP) och Mamma United för att vidareutveckla och etablera en metodik för validering och insteg till arbetsmarknaden som ger människor i Stockholmsregionens socioekonomiskt utsatta bostadsområden bättre förutsättningar till egenförsörjning. Samtidigt som näringslivet blir medskapare i projektet utvecklas också näringslivets rekryteringsmodeller.

Projektets målgrupp är kvinnor och män som står längst ifrån arbetsmarknaden samt unga vuxna och ungdomar som berörs av feriearbete. Vissa står helt utanför befintliga system, andra finns inom någon myndighetsstruktur. Majoriteten bor i något av Stockholmsregionens socioekonomiskt utsatta områden.

Projektet bidrar till följande förväntade resultatmål:

Individnivå - deltagarna kommer i arbete, studier, arbetsmarknadspolitiskt program eller närmar sig arbetsmarknaden.

Strukturnivå - införande av målgruppsanpassade verktyg som bidrar till att bevisa, dokumentera och synliggöra lärande och kompetens hos individer i socioekonomiskt utsatta bostadsområden, vilket medför att lärdomarna också är intressanta att sprida till andra delar av Stockholm, Sverige och Europa.

Organisationsnivå - samverkan och samarbete utvecklas mellan civilsamhälle, kommun och näringsliv med målgruppens förutsättningar och behov i fokus.