22-044-S01 - SATSA - hela vägen skola arbetsliv

Diarienummer:
22-044-S01
Namn:
SATSA - hela vägen skola arbetsliv
Startdatum:
2023-08-01
Slutdatum:
2026-07-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220002162
Projektägare:
SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÖSTRA SÖDERTÖRN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Stödmottagare postnr:
13681
Stödmottagare ort:
HANINGE
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
300
Insats av strategisk betydelse:
Nej

SAMMANFATTNING
Många unga möter svårigheter i övergången mellan skola och arbetsliv, framför allt unga med låg utbildning, unga i socioekonomiskt utsatta områden samt unga med funktionsnedsättning. Andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (elever folkbokförda i kommunen) är lägre i våra tre kommuner Haninge, Nynäshamn och Tyresö än snittet i länet. Andelen unga med problematisk skolfrånvaro, andelen som saknar genomförd gymnasieutbildning inom fyra år, långtidsarbetslösa unga, och andelen UVAS är högre än snittet i länet.

Projektansökan möter upp utlysningens ambitioner och förväntade resultat. Projektet ska bidra till förbättrade levnadsvillkor, minskad ekonomisk utsatthet, minskad arbetslöshet och minskad sjukfrånvaro för målgruppen unga som riskerar att inte påbörja eller slutföra en gymnasieutbildning. Övergångar från skola till arbetsliv ska förenklas och förkortas så att fler unga inkluderas i arbetsliv och samhällsliv.

Genom projektet ökar möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla. Med projektet har vi fokus på personer som på sikt riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning och personer som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. De förväntade effekterna på samhällsnivå ligger i linje med flertalet utvecklingsmål inom Agenda 2030 och RUFS 2050. Projektets samverkande aktörer är kommunerna i Haninge, Nynäshamn och Tyresö, Arbetsförmedlingen samt Region Stockholm/WeMind unga vuxna psykiatrin. Samordningsförbundet Östra Södertörn är stödsökande.

Det huvudsakliga syftet med SATSA är att minska andelen unga med problematisk skolfrånvaro så att fler unga påbörjar eller slutför en gymnasieutbildning. En grundläggande målsättning med projektet är att implementera ett förstärkt stöd i skolmiljön som bidrar till att andelen unga med problematisk skolfrånvaro minskar i våra tre kommuner. Det innefattar att framgångsrika arbetssätt och funktioner ska implementeras, kunskap om målgruppens behov och förutsättningar ska öka och nya samverkansstrukturer utvecklas som kan leva kvar och bidra till tydligare övergångar mellan skola och arbetsliv. Sammantaget förväntas dessa delar bidra till en mer jämlik, tillgänglig och inkluderande skola.

Projektidén handlar om att utveckla ett förstärkt stöd i studier som går att implementera och som får fler unga att påbörja och fullfölja sina gymnasiestudier. Målgruppen ska erbjudas förstärkta vägledande och stödjande insatser utifrån metoden Supported Education. Stödet ska ges via coacher som ska finnas tillgängliga i kommunernas gymnasieskolor. Coacherna ska bestå av olika professioner såsom studie- och yrkesvägledare och arbetsterapeut. Coacherna kommer när det finns behov kunna ta stöd av en gemensam kurator. Samtliga tre funktioner kommer att arbeta tillsammans och utifrån metoden men ha olika inriktningar. Studie- och yrkesvägledarna ska arbeta med att ge stöd kring att välja, skaffa och slutföra mål inom utbildning. Arbetsterapeuterna kommer att arbeta med hinder och anpassningar i förhållande till studiemiljö och aktivitetsförutsättningar. Kurator kommer att ge stöd kring psykisk ohälsa och/eller psykosociala problem och kunna länka vidare till övriga vårdinsatser. Coacherna i SATSA kommer att arbeta tillsammans med elever och vårdnadshavare. och i nära samarbete med skolornas elevhälsoteam och studie- och yrkesvägledare. Det kommer vara skolornas elevhälsoteam som kopplar på stöd från coacherna. Under projekttiden förväntas coacherna arbeta med ca 30-40 elever per år i respektive kommun. Under projektperioden är målet att ha gett stöd till 150 kvinnor och 150 män, totalt 300 unga personer. Arbetet kommer att utvecklas och följas upp i samarbete med projektets forskare/utvärderare.

Projektet ska leda till att personal som möter unga får en ökad kunskap om målgruppens behov och förutsättningar samt om bakomliggande orsaksfaktorer som samspelar såsom fattigdom, våld, föräldrarnas utbildningsnivå, diskriminering och ohälsa. Personalens förmåga att stödja målgruppen att lyckas i skolan ska främjas via ökad kunskap om metoden Supported Education.

Samtliga gymnasieskolor i kommunerna kommer att erbjudas arbetslivsinriktade insatser som syftar till att ge eleverna mer kunskap inför arbetslivet och om aktuellt arbetsmarknadsläge. Information ska också ges om vägar och möjligheter efter gymnasiet. Insatserna sker i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, det kommunala aktivitetsansvaret, kommunernas arbetsmarknadsenheter och gymnasiets studie- och yrkesvägledare.

Projektet ska slutligen utveckla en tydligare samverkansstruktur i övergångarna mellan skola och arbetsliv som bidrar till att färre elever riskerar att hamna i ett utanförskap. Vägen till en hållbar samverkansstruktur kommer arbetas fram i fem steg utifrån en strategi som innefattar följande moment:
1. Workshops för att identifiera utmaningar lokalt
2. Datainsamling via intervjuer/enkät med målgrupp och medarbetare
3. Arbetsgrupper med relevanta parter inklusive målgruppen som arbetar fram ett förslag
4. Dialog med ansvariga chefer kring förslag till rutiner
5. Beslut om och implementering av nya rutiner.
Visionen är att ingen elev ska sakna stöd i övergången mot ett hållbart arbetsliv.