22-043-S02 - Kompetensutveckling i äldreomsorgen

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-043-S02
Projektägare organisationsnummer:
2120000142
Projektägare:
STOCKHOLMS KOMMUN
Namn:
Kompetensutveckling i äldreomsorgen
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Stödmottagare postnr:
10535
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
278
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-043-S02

En god omvårdnad av äldre, som håller hög kvalitet och säkerhet, förutsätter att äldreomsorgens personal har den kompetens som behövs i arbetet. En utmaning för äldreomsorgen i dag är brist på personal med rätt utbildning och tillräckliga kunskaper i svenska språket. Nya nationella krav på skyddad yrkestitel för undersköterskor samt ökad komplexitet i verksamheterna påskyndar detta ytterligare. Även chefernas förutsättningar för att stötta medarbetarnas språkutveckling och kompetensutveckling i övrigt behöver stärkas.

Många som arbetar inom äldreomsorgen är utrikes födda, ofta kvinnor, som behöver bättre möjligheter till kompetensutveckling. De som saknar rätt utbildning har ofta en svag arbetsmarknadsposition. Projektet Kompetensutveckling inom äldreomsorgen bidrar till att undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen får kompetenshöjning inom språk och yrke och därmed en starkare ställning på arbetsmarknaden. Projektet kommer att ta fram en arbetsnära och flexibel utbildningsmodell som möter de behov som medarbetarna har av utbildning. Kärnan i projektet är integrerad språk- och yrkesundervisning. Även medarbetarnas chefer kommer att involveras för att medarbetarna ska få rätt stöd och möjligheter till kompetensutveckling. Det övergripande målet är att minska glappet mellan arbetsgivarnas behov av kompetens och befintlig personals kompetens, det vill säga en förbättrad kompetensförsörjning.