22-043-S01 - Digitalt Kompetenslyft

Diarienummer:
22-043-S01
Namn:
Digitalt Kompetenslyft
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000142
Projektägare:
STOCKHOLMS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Stödmottagare postnr:
10535
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
1098
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet Digitalt kompetenslyft har som övergripande effektmål kompetensutveckling för medarbetarna i digitala färdigheter utifrån var och ens yrkesroll, förkunskaper och förutsättningar. Att arbeta nära användarna med agila metoder är avgörande för att tjänsterna ska skapa medborgarnytta. För att nå effektmålet arbetar vi i projektet konkret mot två underliggande projektmål
C. Högre digital mognad
D. Strukturerad och kontinuerlig kompetensförsörjning

Problemet som projektet "Digitalt Kompetenslyft" vill lösa är att kulturförvaltningen som organisation har en låg digital mognad och att medarbetare på individnivå behöver utveckla erfarenhet och kompetens inom digitalisering. Samtidigt har våra medborgare allt högre förväntningar på att möta kulturförvaltningen såväl i nya, digitala kanaler, som i traditionella muséer, bibliotek och kulturskolor. Kulturområdet har historiskt sett skett i det fysiska rummet, men förflyttningen till det digitala accelererades genom pandemin. Kulturförvaltningen behöver därför fortsätta att utveckla nya digitala erbjudanden, tjänster och arbetssätt för att möta denna utveckling, som ett komplement till den fysiska konstutställningen, musiklektionen och andra kulturevenemang.

Nackas kommuns kultur-och fritidsenhet står inför liknande utmaningar, med medborgare som efterfrågar digitala alternativ och medarbetare som behöver kompetensutveckling. Nackas kommuns kultur-och fritidsenhet är därför deltagande aktör i projektets genomförandefas. Genom att undersöka hur projektets metoder kan användas i en mindre kommun, med en annan organisation och leveransmodell, skapar vi förutsättningar för att lärdomar på sikt även kommer fler kommuner i Stockholmsregionen till del, och på så sätt stärker visionen i RUFS 2050 att Stockholmsregionen är Europas mest attraktiva storstadsregion. Projektet planerar också att främja kunskapsdelning internt över avdelningsgränserna och med externa samarbetspartners.

För att uppnå projektmålen arbetar vi inom projektet med fyra delprojekt, med delvis olika metoder och tillvägagångssätt, som vi kallar projektets fyra pelare:

5. Metodutbildning i användardriven utveckling av digitala tjänster med hjälp av agila metoder som UX och Design Thinking, utifrån skarpa case.
6. Strategisk kompetensförsörjning - vidareutvecklad process, arbetssätt och verktyg för systematisk komptensskattning och aggregering av kompetensbehov för digitala färdigheter.
7. Ökad Digital Mognad – med hjälp av den forskningsbaserade metoden DiMiOS (Digital Mognad i Offentlig Sektor) mäts och ökas den digitala mognaden i organisationen, en förutsättning för effektiv digitalisering.
8. Utforska former för lärande - tillhandahålla kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetare utifrån de behov som identifieras i medarbetarsamtal och digital mognadsmätning (pelare 2 och 3).


Målgruppen är samtliga medarbetare i Stockholm stads kulturförvaltning, medarbetare i Nackas kommuns kultur-och fritidsenhet samt Nackas kulturproduktion. I alla delar av projektet "Digital kompetenslyft" kommer vi arbeta efter organisationernas redan inarbetade arbetssätt för jämställdhetsintegrering, antidiskriminering och likabehandling. Ett stort fokus är därför att under hela projektet skapa delaktighet och tillgänglighet för alla deltagare utifrån var och ens förmåga.

Projektet kommer genomföra transnationellt samarbete med Esbo, Amsterdam och Berlin för att inhämta kunskap och utbyta erfarenheter och lärdomar om hur andra europeiska städer arbetar med digitala kulturutbud.

När projektet är slut har samtliga medarbetare inom Kulturförvaltningen och deltagare från Nackas kommuns kultur-och fritidsenhet höjt sin digitala kompetens och organisationerna har högre digital mognad, för att möta Stockholmarnas krav på ett stärkt utbud av digitala tjänster inom kulturområdet. Lärdomar, metoder och arbetssätt har kommit flera kommuner i Stockholmsregionen till del.

Projektet "Digitalt Kompetenslyft" bidrar till att uppfylla EU:s mål för den digitala omställningen 2030, Livslångt Lärande, sammanhållningspolitiken att främja arbete och utbildning för att skapa ett kompetensstarkt Europa, samt Östersjöstrategin PA kultur och RUFS 2050 att bidra till Stockholmsregionen mål som en stark kunskapsregion. Projektet bidrar också till ESF+ s mål att stimulera kompetensutveckling inom digitalisering och öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla medborgare samt stärka deltagande organisationers omställningsförmåga.