22-040-S02 - Hållbara övergångar för unga i riskzon

Diarienummer:
22-040-S02
Namn:
Hållbara övergångar för unga i riskzon
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001124
Projektägare:
MALMÖ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
20580
Stödmottagare ort:
MALMÖ
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
240
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Unga som saknar fullföljd gymnasieutbildning är i särskild risk för att hamna i gruppen unga som varken arbetar eller studerar, uvas. För några av dem är detta en tillfällig situation, för andra är det något som varar en lång period och riskerar att leda till utanförskap. För att främja att fler unga fullföljer sin utbildning är det viktigt att insatser för att motverka studieavbrott sätts in tidigt. Riktade insatser redan i grundskolan kan påverka ungas möjlighet att få behörighet till gymnasiet och därmed öka sannolikheten för att inkluderas på arbetsmarknaden. För att lyckas med en framtida etablering på arbetsmarknaden är det viktigt att arbeta med en hållbar kedja från grundskola till gymnasium och sedan vidare ut till arbetslivet. I detta projekt avser Malmö stad att arbeta med hela kedjan i syfte att främja inkluderande och hållbara övergångar för unga i riskzon.

Projektet kommer att arbeta med tre delinsatser. Samtliga delinsatsers målgrupper utgår från en liknande problematik där en problematisk skolgång riskerar att leda till ett långsiktigt utanförskap och där övergångar mellan skolformer, behandlingsinsatser och/eller arbetsliv är särskilt sårbara.

Projektet kommer att arbeta med följande delinsatser:
- Delinsats 1 - Malmöelever i årskurs 7–9 med omfattande skolfrånvaro

Målgruppen är 60 elever fördelat på 30 flickor och 30 pojkar i Malmö stads grundskolor i årskurs 7–9 med 100% frånvaro i minst tre månader.

- Delinsats 2 - Malmöungdomar 13–19 år som är eller riskerar bli målgrupp i KAA

Målgruppen är 150 ungdomar fördelat på 75 flickor och 75 pojkar inom området “Söder" som är eller riskerar bli målgrupp i KAA och som är i behov av samordnade förstärkta insatser.

- Delinsats 3 - Malmöungdomar placerade enligt LVU vid särskilda ungdomshem (SiS)

Målgruppen är 30 Malmöungdomar fördelat på 10 flickor och 20 pojkar från 13 år, placerade på SiS särskilda ungdomshem.

Projektet kommer att arbeta med olika behovsbaserade metoder i det operativa arbetet för att minska risken för att ungdomar i Malmö stad ska komma att tillhöra gruppen uvas och drabbas av fattigdom och/eller social utestängning. Givet de direkta målgruppernas varierande ålder och behov kommer delinsatserna att arbeta med olika metoder och insatser i genomförandet. Samtliga metoder i projektet utgår från ungdomarnas individuella behov. Lärande och erfarenhetsutbyte inom och mellan delinsatserna ger positiva synergieffekter för projektets genomförande och resultat.

Syftet med projektet är att minska risken för att ungdomar i Malmö stad ska komma att tillhöra gruppen uvas och drabbas av fattigdom och/eller social utestängning. Projektet avser att arbeta förvaltningsövergripande med relevanta aktörer och organisationer, både förebyggande och uppföljande med olika insatser på individnivå, för att utveckla hållbara metoder och strukturer på organisationsnivå för att underlätta problematiska övergångar.

Projektets övergripande mål är att:
1. Det finns likvärdigt stöd för ungdomar, från 13 år och uppåt, att klara övergången till gymnasiestudier och ha förutsättningar för att fullfölja sina gymnasiestudier.
2. En större andel elever är kvar i studier och har fullföljt sin grundskole- eller gymnasieutbildning.
3. Samverkan och samarbetsformer mellan, för projektets delinsatser, relevanta aktörer har stärkts.
4. Organiseringen i skolan, avseende projektets aktuella övergångar för övergripande målgrupp, har stärkts utifrån den enskilde individens behov.

Förväntade effekter av projektet är att skolavbrott har motverkats, problematisk frånvaro har minskat samt att utanförskap har minskat och motverkats.