22-039-S06 - Förstärkt vägledning 2.0

Diarienummer:
22-039-S06
Namn:
Förstärkt vägledning 2.0
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2025-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000902
Projektägare:
OSBY KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
28380
Stödmottagare ort:
OSBY
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
34
Insats av strategisk betydelse:
Nej

I Osby kommun är arbetsmarknadsverksamheten organiserad på verksamhetscentret Osby kommun Kompetensa där det finns en bred kompetens för att stötta individer ut mot arbetsmarknaden eller studier. Alla individer som uppbär ekonomiskt bistånd anvisas till arbetsmarknadsverksamheten. Bland dessa finns en ganska stor målgrupp som är långtidsarbetslösa och som står väldigt långt från arbetsmarknaden på grund av en sammansatt problematik och ohälsa. Det handlar ofta om en kombination av psykisk och fysisk ohälsa, funktionsnedsättningar, kompetensbrister och bristfälligt socialt nätverk. Vid målgruppsanalysen kan vi se att utrikes födda kvinnor är framträdande i målgruppen. Samtidigt ser vi bristfälliga resurser och att samarbetet är dåligt mellan de organisationer som finns för stödja dessa människor. Vi fokuserar på den problematiken i projektet och formar insatser som har som mål att föra dessa människor närmre arbetsmarknaden och som förbättrar samarbetet. Här har vi vänt oss till sjukvården, Arbetsförmedlingen, Vuxenenheten/ekonomiskt bistånd, de lokala studieförbunden, och Kultur och fritid.

Under senare år har det varit stort intresse i Sverige inom arbetsmarknadsverksamheter för BIP studien som gjordes av Vaeksthusets Forskningscenter (2020) där man under fyra års tid studerade progressionsmätning genom elva olika indikatorer med fokus på jobb/sysselsättning. I BIP identifierar man fyra områden där insatser är verksamma: jobbfokuserade insatser, kompetenshöjande insatser, sociala insatser och hälsorelaterade insatser. Viktigt är att dessa olika verksamma insatser löper parallellt. Osby kommun vill gärna ta lärdom av Vaeksthusets forskningscenter och fokusera på att arbeta med just parallella, samordnade insatser med utgångspunkt i de fyra områdena jobbfokuserat, kompetenshöjande, social och hälsa. Med inspiration från BIP har vi i projektet format olika gruppaktiviteter i block för att stärka deltagares självkännedom och egenmakt, deras hälsa och deras kunskaper om arbetsmarknad och samhälle och vi erbjuder individuellt anpassat stöd.