22-039-S05 - OSSI-Olofström Sölvesborg Satsar Individuellt

Diarienummer:
22-039-S05
Namn:
OSSI-Olofström Sölvesborg Satsar Individuellt
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000811
Projektägare:
OLOFSTRÖMS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
29324
Stödmottagare ort:
OLOFSTRÖM
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
150
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projekt OSSI (Olofström Sölvesborg Satsar Individuellt) är ett projekt i samverkan mellan Olofströms och Sölvesborgs kommuns arbetsmarknadsenheter. Projektet syftar till att öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla. Målgruppen är långtidsarbetslösa 18-64 år som på grund av ohälsa och/eller sammansatt problematik har svårt att både etablera sig på, samt att återgå till arbetsmarknaden. Inom målgruppen återfinns individer med högst förgymnasial eller ofullständig utbildning, individer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, samt utrikes födda kvinnor och män som har extra behov av stöd för att komma in på, samt bibehålla en plats på arbetsmarknaden.

I problemanalysen ser vi att anledningen till att inte få fäste på arbetsmarknaden inte bara beror på dåliga förutsättningar från individens sida som någon form av funktionsnedsättning, ohälsa och/eller avsaknad av rätt utbildning utan också på grund av strukturella förändringar som digitalisering, tuffare och smalare urvalsprocesser samt diskriminering. Diskriminering som speglar sig, inte bara i en starkt könsuppdelad arbetsmarknad utan även i att tänkt målgrupp för projektet ej har tillgång till nämnda arbetsmarknaden. Komplexiteten i problemet är en stor utmaning som kräver kvalitativt intensifierat arbete för att skapa hållbara stödstrukturer och inkluderande lösningar inte minst nu när vi går in i en lågkonjunktur.

Projektet ska arbeta med behovsanpassad matchning och ihållande stöd på individnivå för personer i särskilt utsatta grupper, vilket är tids-och resurskrävande. Projektet utgår ifrån den väl inarbetade 7TJUGOmetoden och har identifierat att det krävs arbete på olika nivåer samtidigt. Det primära fokuset är att utifrån ett existentiellt synsätt möta människan där den befinner sig och via involveringspedagogik hitta vägar fram för den enskilde som skrivs in i projektet. Det mest grundläggande är att kartlägga individens behov av samlade stödstrukturer och få dessa på plats, något som sker i nära samarbete med de lokala FINSAM-projekten. Byggandet av bland annat stödstruktur samtidigt som jobbfokuserade insatser erbjuds ökar sannolikheten för stegförflyttning mot egen försörjning markant.

BIP-forskningen från Danmark har identifierat 11 indikatorer som ökar sannolikheten att erhålla ett arbete. Samordningsförbundet i Halland har utifrån de 11 indikatorerna tagit fram ett dialogverktyg; SKAPA, med frågor till både deltagare och handledare. Verktyget används för uppföljning och skattning av progression. Det är via införande av SKAPA som projektet kommer synliggöra och mäta deltagarnas upplevda progression, men även inhämta och återföra lärdomar till de egna organisationerna för kunna anpassa graden av insatser. En insats kan potentiellt bidra till att individen förbättrar sig på en eller fler av indikatorerna. Projektet kommer via samverkansforum dela erfarenheter kommuner emellan, vilket antas ge större volym av data och därmed ökad potential till förbättringar.

Arbetet med individerna kommer att vara självstärkande och vilar stadigt på de tre benen: personlig utveckling, arbetsmarknadskunskap och friskvård. Arbetsgivarcoachning får en central roll i arbetet med den behovsanpassade matchningen. För att möta behoven hos individer i målgruppen kommer arbetet bland annat ligga i att hjälpa arbetsgivare anpassa arbetstränings-/praktikplats, packa upp förväntningar, och samtidigt vara ett stöd för både handledare och deltagare. Tillgängligheten av stöd för både deltagare och handledare tryggar övergången till extern plats och möjliggör långsiktigt fäste på arbetsmarknaden för målgrupp.

Samverkan kring samordnat stöd och kunskap om målgruppens behov sker tillsammans med Konsultationsteamet (FINSAM) där tvärsektoriell samverkan mellan fler samhällsaktörer äger rum. Denna samverkan är en förutsättning för att säkra att stödstrukturer följer med individen när denne stegförflyttar sig mellan aktörer och insatser.

Projektet planerar att starta i september 2023 och pågå i 36 månader.
Antal deltagare planeras till 50 per år och målsättningen är
- att fler individer ska få möjlighet att komma närmare en egen försörjning
- att tillämpningen av de metoder och arbetssätt som tidigare utvecklats leder till en förbättrad struktur i att möta målgruppens komplexa problematik
- att arbetsgivare får ytterligare stöd i att ta emot samt se potentialen i den angivna målgruppen
- att tillämpa och utveckla ett beprövat och effektivt instrument för att kunna mäta deltagarnas progression.
- att arbetet kring individer med komplex problematik professionaliseras.

Projektet kräver 4,25 tjänster och omfattar projektledning, administration och coachning av deltagare och arbetsgivare. Projektets resultat kommer att sammanställas för spridning och implementering fortlöpande under projekttiden.