22-039-S04 - Göingevägen 2026

Diarienummer:
22-039-S04
Namn:
Göingevägen 2026
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000860
Projektägare:
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
28903
Stödmottagare ort:
BROBY
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
90
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Östra Göinge kommun önskar genomföra ett projekt för att förstärka vårt arbete och våra insatser i syfte att bättre möta kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden. Det har vi tänkt göra genom att använda oss av de resultat som framkommit i den hittills mest omfattande vetenskapliga progressionsstudien om vilka åtgärder som faktiskt gör att utsatta individer kommer i arbete, Beskaeftigelses Indikator Projektet (Jobb indikatorsprojektet), den så kallade BIP-studien. Av studien framkommer att endast när kompetenshöjande, sociala och hälsorelaterade insatser kombineras med jobbfokuserande insatser skapas progression mot arbete, och att progressionen påskyndas av att insatserna erbjuds parallellt. Under projektet ska befintligt arbetssätt förstärkas utifrån BIP. Personer som står långt från arbetsmarknaden ska erbjudas insatser särskilt anpassade efter deras individuella behov och utmaningar för att på så vis bidra till att de gör stegförflyttningar närmare arbete eller studier. Detta utifrån att individerna kartläggs och följs upp enligt BIP och att de erbjuds parallella insatser utifrån BIP:s fyra ovan nämnda spår.
Bakgrunden till projektidén är en situation där det finns en bristande matchning på arbetsmarknaden som delvis kan förklaras med en grupp arbetssökande som står långt ifrån den på grund av bristande kompetenser och en ohälsa som utgör hinder för stegförflyttning. I Östra Göinge kommun är detta en ökande grupp. Sedan 2015 har det skett en ökning bland andelen vuxna både med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd från kommunen samtidigt som närmare hälften av de kommuninvånare som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har varit arbetslösa en längre tid. Detta kan ses i skenet av att Östra Göinge har sämre socioekonomiska förutsättningar i jämförelse med riket och jämförbara kommuner. Det här får också konsekvenser inom vården, där Care Need Index visar att risken för ohälsa och behov av vård är väldigt hög för vårdcentralens upptagningsområde. De invånare som verksamheterna möter idag har därmed en allt mer komplex problembild, samtidigt som de insatser som finns idag främst är anpassade till de som står relativt nära arbetsmarknaden. Detta får långtgående och allvarliga konsekvenser både på individ- och samhällsnivå. Det är tydligt att det finns ett behov av att se över vår verktygslåda för att bättre möta de behov som målgruppen har idag, utifrån ett tydligare helhetsgrepp.
Målet med projektet är därmed att bidra till målgruppens stegförflyttning närmare studier eller arbete genom att erbjuda deltagare mer heltäckande samt parallella insatser utifrån BIP-metodens fyra ben; jobbfokus, kompetenshöjande, socialt och hälsorelaterat.