22-039-S03 - Min väg

Diarienummer:
22-039-S03
Namn:
Min väg
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000985
Projektägare:
HÄSSLEHOLMS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
28180
Stödmottagare ort:
HÄSSLEHOLM
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
150
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet "Min väg" kommer att arbeta med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och har eller riskerar att bli beroende av ekonomiskt bistånd. En majoritet av målgruppen har en sammansatt problematik som t.ex. låg utbildningsnivå, födelseland utanför Europa och låga språkkunskaper i svenska samt ohälsa.

Projektet bygger på erfarenheter från tidigare projekt och forskning från bland annat den danska BIP-studien, samt en problemanalys som visar att Hässleholm ligger sämre till än Skåne och Sverige i stort, när det gäller arbetslöshet, ohälsa och långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd samt progression på SFI. Utrikes födda personer är arbetslösa och beroende av ekonomiskt bistånd i högre utsträckning, och allra mest utsatta är utrikes födda kvinnor. Därför kommer projektet arbeta med en majoritet utrikes födda deltagare och ett högre antal kvinnor än män. Projektet kommer även arbeta med ungdomar som saknar gymnasieutbildning och sysselsättning, eftersom avsaknad av gymnasieutbildning är en riskfaktor för att hamna i långtidsarbetslöshet och beroende av ekonomiskt bistånd.

Vidare visar problemanalysen att många i målgruppen utrikes födda har svårt att klara SFI och de som klarar SFI har ändå svårt att klara av en yrkesutbildning på Yrkesvux (Komvux). Slutligen finns ett problem i Hässleholm att personer med sammansatt problematik ofta faller mellan stolarna och bollas mellan olika instanser. En förbättrad samverkan behövs kring målgruppen och särskilt kring dem med ohälsa.

Projektet "Min väg" kommer att arbeta med 150 deltagare under 3 år och det huvudsakliga målet är att samtliga ska göra en stegförflyttning närmare arbete eller studier. Detta kommer uppnås genom kompetenshöjande insatser som t.ex. praktik och arbetsmarknadskunskap, språkförstärkande insatser samt hälsoinriktade insatser. För att bidra till, synliggöra och mäta deltagarnas stegförflyttning kommer projektet arbeta med metoden kompetensvalidering (OCN) där alla deltagare får grundläggande kompetenser kring arbetsmarknaden validerade och där vi marknadsför metoden mot arbetsgivarna för att de ska bli bättre på att se kompetensen hos vår målgrupp.

I enlighet med resultaten i BIP-studien kommer vi att arbeta med parallella insatser, t.ex. jobbfokuserad insats parallellt med hälsoinriktad insats, eller språkinritad insats parallellt med jobb/studiefokuserad insats. Eftersom målgruppen är komplex med varierande behov, och eftersom vi vill motivera deltagarna att känna ägarskap över sin väg framåt, kommer deltagandet i projektet anpassas utifrån individens unika förutsättningar och mål. Detta kommer att bidra till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i projektet. Vår coachning kommer att utgå från metoder med fokus på empowerment, nämligen MI och 7TJUGO. Vi kommer också fördjupa oss ytterligare i BIP-forskningen för att kunna använda oss av deras resultat kring framgångsfaktorer i arbetet med långtidsarbetslösa samt indikatorer för anställningsbarhet. I samband med detta kommer vi att genomföra en studieresa till Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn.

För de med låg progression på SFI kommer vi att prova en metod vi tagit fram, anpassad språkundervisning, där deltagarna parallellt med sin SFI-undervisning har en praktik och där språkundervisningen anpassas efter språket deltagaren använder på praktiken. Målet är att deltagarna ska få en ökad motivation att klara SFI, med den långsiktiga effekten att språkutvecklingen på SFI blir bättre och att fler fullföljer SFI. Vi kommer även att arbeta med studieförberedande insatser med språkfokus för de som har svaga språkkunskaper men intresse av att studera på vuxenutbildning. Målet är att fler utrikes födda ska klara av en yrkesutbildning vilket i förlängningen kommer bidra till kompetensförsörjningen i kommunen och regionen. Vi kommer även att anordna rekryterings- och yrkesinformationsträffar samt jobbmässor för att målgruppen och arbetsgivarna ska få fler forum att mötas i.

Inom projektet har vi också som mål att utveckla samverkan kring målgruppen i den lokala samverkansgruppen genom att involvera fler aktörer, hitta gemensamma lösningar på case och skapa strategier för kunskapsöverföring från gruppen till respektive organisation.

Målet är att framgångsrika metoder och insatser ska implementeras efter projektets slut samt att goda resultat och framgångsfaktorer ska spridas inom och utanför kommunen.