22-039-S02 - Introduktion Språk Arbetsliv

Diarienummer:
22-039-S02
Namn:
Introduktion Språk Arbetsliv
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-07-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001116
Projektägare:
HÖÖRS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
24321
Stödmottagare ort:
HÖÖR
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
70
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet ISA (Introduktion, Språk, Arbetsliv) har som mål att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden gör progression/stegförflyttning mot varaktig egenförsörjning vilket kan innebära studier eller arbete. Målet är även att kvinnor och män som är sjukskrivna arbetslösa (med sjukpenning) eller unga som uppbär aktivitetsersättning gör stegförflyttningar mot arbete, studier eller blir redo att med Försäkringskassan delta i förstärkt samverkan med Arbetsförmedlingen. Målet är att sammantaget nå 70 deltagare under projekttiden. Projektet kommer öka samverkan inom Höörs kommuns följande delar: arbetsmarknadsenheten, Komvux och social sektor. Insatser inom projektet kommer avse insatser på individnivå, för att utveckla den interna organisationen samt för att utveckla strukturer för samverkan mellan Höörs kommuns arbetsmarknadsenhet och social sektor med Försäkringskassan. Vårt samarbete med Vårdcentralen i Höör och Arbetsförmedlingen kommer att ske på individ- och insatsnivå.

Som identifieras i utlysningen finns det en hög andel långtidsarbetslösa som har en sammansatt problematik även i Höörs kommun. Det finns flera sammankopplade orsaker till att det ser ut så. Orsaker som rör individerna och målgruppens behov men även strukturella och organisatoriska orsaker. Baserat på den behovsanalys som ligger till grund för projektets målgrupp behöver individer ett omfattande stöd för att göra stegförflyttningar. Det projektet behöver hantera är ohälsa, avsaknad av digital kompetens, låg utbildningsnivå, bristande motivation, avsaknad av målbild och/eller låga kunskaper i svenska språket. När det gäller strukturer och organisatoriska orsaker till problematiken så samvarierar dessutom dessa med individernas problematik. I projektet kommer vi att arbeta för förbättrad intern samverkan när det gäller arbetsmarknadsenhetens samverkan med både socialtjänsten och Komvux samt vice versa. Det är framför allt på operationell nivå som vi kommer arbeta med den organisatoriska samverkan. Deltagare i styrgruppen kommer också komma från dessa organisationer. Projektet kommer också att verka för förbättrad samverkan externt. Speciellt fokus kommer ligga på att utveckla samverkan med Försäkringskassan som både kommer vara operationell och på styrgruppsnivå.

Höörs kommun har tidigare framgångsrikt bedrivit ESF-projekt DAN som är implementerat i vår arbetsmarknadsenhet. Både under projektets tid och under vårt arbete med arbetslösa i den ordinarie verksamheten ser vi att vissa målgrupper har svårt att nå upp till kraven för att delta. Det är ett av motiven till detta nya projekt. Vi har också identifierat att målgruppen hade större behov än de som projekt DAN kunde tillgodose. I planeringsarbetet har vi även tittat på olika projekt som RIKTA, i Eslöv samt olika metoder som IPS, FIA och BIP.