22-039-S01 - Malmökraften

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-039-S01
Projektägare organisationsnummer:
2021002114
Projektägare:
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Namn:
Malmökraften
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2024-12-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
11399
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
1300
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-039-S01

I Malmökraften arbetar Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Försäkringskassan, primärvården och psykiatrin i Region Skåne och FINSAM i Malmö tillsammans för att minska den långtidsarbetslöshet som bitit sig fast på grund av matchningsproblem mellan arbetsgivare och befintliga arbetstagare i Malmö, låg utbildningsnivå, glappet för arbetslösa sjukskrivna som inte klarar kriterierna för det förstärkta samarbetet, ojämställdhet mellan kvinnor och män gällande arbetsmarknadsinsatser och ohälsa. Runt 47 medarbetare
från parterna flyttar ihop i gemensamma lokaler och jobbar tillsammans i multikompetenta team. Under den tid som satsningen pågår kommer teamen att ha kontakt med 1300 långtidsarbetslösa Malmöbor. Målet är att minst 45% ska gå till arbete och 10% ska gå till reguljär utbildning eller SFI. Malmökraften kommer arbeta med en metod som bygger på refleksiv praktik från Vaeksthusets forskningscenter med fokus på tron på deltagarnas förmåga samt en prototyp framtagen genom tjänstedesign tillsammans med deltagare i Malmökraften 2.0 "Ett möte där man söker jobb med deltagare!"
Malmökraften har som ambition att, på organisationsnivå, införa och sprida en modell som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges regioner och kommuner kan använda för att tillsammans hantera utmaningar med att möta personer som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid och få dem att komma tillbaka till ett arbete.