22-037-S03 - Inkluderande kompetensförsörjning

Diarienummer:
22-037-S03
Namn:
Inkluderande kompetensförsörjning
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2025-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000902
Projektägare:
OSBY KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
28380
Stödmottagare ort:
OSBY
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
1077
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Alla arbetsgivare, och kanske särskilt den offentliga sektorn, står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen framöver - allt färre ska försörja allt fler och medelåldern hos Sveriges arbetskraft stiger. Samtidigt ökar pressen på välfärdssystemen och vårdbehoven i samhället blir större och mer krävande. Den befintliga arbetskraften räcker inte till och utbudet av insatser för kompetensutveckling är otillräcklig. Majoriteten (75 procent) av de som nu är arbetslösa befinner sig i en utsatt ställning och har ofta inte den kompetens som krävs. Den framtida kompetensförsörjningen är en central fråga för Osby kommun. Vi känner av utmaningen när det gäller framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar inom Osby kommun på lite olika sätt för att hantera kompetensförsörjningsproblematiken, men denna projektansökan handlar om den arbetskraftsreserv som finns tillgänglig och som vi behöver för den framtida kompetensförsörjningen och, som sagt, denna arbetskraftsreserv är till största delen personer i utsatt ställning på arbetsmarknaden och har många gånger inte den kompetens vi efterfrågar.

Vi ser att kommunen som arbetsgivare inte är särskilt bra på att inkludera dessa arbetslösa i utsatt ställning i våra verksamheter. Det finns lite olika orsaker till det. Det som framgår allra tydligast är att vi ställer höga utbildningskrav och att det saknas enklare arbeten utan särskilda krav på utbildning. Tempot är högt och det är en slimmad organisation där det inte finns utrymme för den som inte presterar på topp. Det visar sig även tydligt att vi har låg kunskap om andra kulturer och om funktionsnedsättningar. Vi är dåliga på att handleda och introducera praktikanter och nyanställda. Ganska tydligt framgår även att vi inte riktigt lever efter vår värdegrund, med trångsynthet och fördomar. Vi ser även att det finns vissa tendenser till diskriminering på grund av ålder och funktionsnedsättning.

Vi har format aktiviteter och insatser i projektet för att råda bot på denna problematik, genom olika utbildningsinsatser inom områdena mångfald, tillgänglighet och jämställdhet. Vi satsar på handledarutbildning i alla verksamheter och en bra introduktion för nyanställda. Vi ska skapa ett nytt yrkesområde, som ett nytt insteg till arbete inom äldreomsorgen. För att skapa nytt yrkesområde kommer vi att använda oss av Örebromodellen för att differentiera arbetsuppgifter, använda kompetensen rätt och skapa nytt yrke. Sammantaget handlar våra aktiviteter om att bredda rekryteringsbasen och använda den befintliga kompetensen på bästa sätt. Det övergripande målet med projektet är att bli en mer inkluderande organisation och få en väl fungerande kompetensförsörjning där personer i utsatta ställning på arbetsmarknaden är väl inkluderade.