22-034-S14 - Sysselsättning i samverkan för social hållbarhet

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-034-S14
Projektägare organisationsnummer:
2120001462
Projektägare:
TRANEMO KOMMUN
Namn:
Sysselsättning i samverkan för social hållbarhet
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
51480
Stödmottagare ort:
TRANEMO
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
70
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-034-S14

I Tranemo kommun finns ett stort antal individer, både kvinnor och män, som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Majoriteten har aldrig varit etablerade på arbetsmarknaden. Dessa kvinnor och män deltar inte i någon sysselsättning och befinner sig i många avseenden i ett socialt utanförskap.

Problematiken inom denna grupp är komplex och mångfacetterad. Orsaker till problemet återfinns på både individ-, organisatorisk och strukturell nivå. Hos individerna ses ofta psykisk ohälsa, beroende, annan social problematik och/eller språksvaghet. Ett tidigt normbrytande beteende och en problematisk skolgång ses hos en majoritet av individerna. Faktorerna kan enskilt försvåra inträde på arbetsmarknaden och i samverkan tydligt förstärka varandra, förhindra etablering på arbetsmarknaden och befästa ett socialt utanförskap. Strukturer i samhället såsom normer och stigmatisering försvårar ofta för individerna att bryta invanda mönster och ändra livsstil. Sett till Tranemo kommuns organisation saknas målgruppsanpassad sysselsättning och samverkan för att målgruppen ska kunna göra stegförflyttning mot arbete och utbildning. Som en konsekvens av problemet slår ett progressivt utanförskap hårt mot individen. Inom Tranemo kommun ses också ett växande problem med allt fler individer i ett långvarigt eller mycket långvarigt ekonomiskt bistånd.

Projektet vill uppnå stegförflyttning i riktning mot arbetsmarknaden för kvinnor och män i utanförskap, som ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. Det innefattar ett reaktivt arbete i att sänka tröskeln till sysselsättningsinsatser och genom förbättrad samverkan effektivt använda kommunens interna resurser för att möjliggöra att målgruppen närmar sig arbetsmarknaden. Projektet vill även testa ett proaktivt arbetssätt för att se om tidiga insatser i samverkan mellan skola och socialtjänst kan öka möjligheterna till fullföljda studier, samt stärka ungas ställning på arbetsmarknaden. Fullföljda studier är enskilt en viktig faktor för etablering på arbetsmarknaden och projektet vill utvärdera om tidiga insatser kan motverka att gruppen individer som befinner sig i ett utanförskap och har stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden ökar.

Inom ramen för projektet vill Tranemo kommun starta ett centrum för unga och vuxna där socialtjänstens resurser samlas på en plats. I anslutning vill kommunen starta en öppen lågtröskelverksamhet som erbjuder sysselsättning för de individer som står längst ifrån arbetsmarknaden. Lågtröskelverksamheten ska byggas samman med befintlig organisation kring sysselsättning och arbetsförberedande insatser. Genom att utarbeta metoder och arbetssätt för samspel mellan olika aktörer och funktioner inom kommunen vill projektet arbeta för effektiv stegförflyttning mot arbete och utbildning för målgruppen. Inom centrum för ung och vuxen vill Tranemo kommun även starta team unga, vilket är en ny proaktiv samverkan mellan skola och socialtjänst för att stärka elevernas möjlighet att fullfölja sina studier och/eller stärka individernas ställning på arbetsmarknaden.