22-034-S10 - Reboot - football for jobs - Västsverige

Diarienummer:
22-034-S10
Namn:
Reboot - football for jobs - Västsverige
Startdatum:
2023-08-01
Slutdatum:
2025-07-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8152001916
Projektägare:
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
17123
Stödmottagare ort:
SOLNA
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
124
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Många individer, i synnerhet unga och boende i idrottssvaga områden, saknar rätt förutsättningar för att ta sig in på arbetsmarknaden. När en del av befolkningen står utan sysselsättning uppstår klyftor i samhället och de individer som inte har möjlighet att vara en del av arbetsmarknaden riskerar att hamna i utanförskap.

Detta får allvarliga följder, framför allt för den enskilda individen men också för samhället. Att leva i utanförskap kan leda till en rad negativa konsekvenser som psykisk ohälsa och ekonomisk otrygghet. Många av dessa individer lever dessutom i utanförskapsområden med socioekonomiska utmaningar. I dessa områden är föreningsdeltagandet ofta lågt, många gånger finns inte ens någon förening att gå med i.

Orsakerna till att många saknar rätt förutsättningar för att ta sig in på arbetsmarknaden är många. Det kan handla om låg utbildningsnivå, avsaknad av arbetslivskunskap och -erfarenhet. Ibland beror problematiken på bristande motivation och drivkraft eller på bristande normer och värderingar. För många individer födda utanför Sverige kan det vara språkförbistringar som gör det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Fysisk och psykisk ohälsa kan vara bakomliggande problem, och även olika typer av funktionsvariationer kan försämra utsikterna att vara en del av arbetsmarknaden. Dessutom leder lågt föreningsdeltagande till sämre förutsättningar för samarbeten och en meningsfull fritid.

Många som står långt ifrån sysselsättning har också små förutsättningar att förändra sin situation. Därför behövs riktade insatser och här är vårt projekt, Reboot – football for jobs, en viktig aktör. Projektet är ett initiativ från Svenska Fotbollförbundet i samarbete med Göteborgs Fotbollförbund med syfte att genom utbildning och praktik hjälpa deltagare tillbaka till arbete, studier eller att komma närmare arbetsmarknaden. I vår utbildning ingår bland annat arbetsmarknadskunskap, studievägledning, föreningskunskap, ledarutbildningar och fysisk aktivitet. Svensk fotboll vill vara en medspelare och tillsammans med andra intressenter öka möjligheter till sysselsättning. Vi vill stärka föreningslivet och skapa en meningsfull fritid i utanförskaps- och idrottssvaga områden.

Projektet riktas främst mot deltagare i utsatta områden från 16 år och uppåt med speciellt fokus på Uvas - unga som varken arbetar eller studerar samt individer som saknar gymnasieutbildning och personer som är utomeuropeiskt födda.

Genom utbildning med stort individfokus motiverar vi våra deltagare att ta de viktiga stegen mot sysselsättning och sammanhang. Vår ambition är lika andel kvinnor och män i projektet, och för att uppnå detta föreslår vi ett antal olika åtgärder för att locka fler kvinnor. Tack vare nära och tillitsfulla relationer mellan våra handledare och deltagare skapar vi trygghet hos våra deltagare. Stort fokus ligger på personlig utveckling. Vi skapar också en trygg miljö för att bekanta sig med det svenska samhället och språket för utomeuropeiskt födda deltagare som kanske saknat en första inkörsport i gemenskap och sysselsättning. Dessutom byggs tillit upp för myndigheter och andra instanser hos deltagare som tidigare känt tvivel mot myndigheter och inte känt tillhörighet i samhället.

Våra samarbeten med olika aktörer är avgörande för projektets framgång. För kommande projektperiod finns en plan för samarbete med ARB vux som bidrar med kunskap inom olika frågor gällande långtidsarbetslösa och verkar för att projektet ska nå både tjejer och killar. Vidare kommer vi samarbeta med en rad olika skolor för aktiviteter, samt med IFK Göteborg och Västsvenska Handelskammaren gällande bland annat praktikplatser.

Under våra tidigare projektperioder har vi identifierat ett antal styrkor i vår metod och arbetssätt. Tack vare vårt uppsökande arbetssätt lyckas vi nå en grupp individer som kommunen inte når. Vi har också lyckats fylla en viktig funktion som praktikförberedande instans på ett sätt som vi upplever saknas hos många kommuner idag. De individer som inte är mogna för att gå direkt från hemmasittande till praktik med allt ansvar och rutiner det innebär kan först ta steget genom vårt projekt för att förberedas efter sina egna förutsättningar. I vår utbildning läggs stort fokus vid fysiska aktiviteter som ett led i att stärka våra deltagares fysiska och psykiska hälsa. Självledarskap är ett annat fokusområde som ligger till grund för våra deltagares utveckling. Att kunna leda sig själv, sätta upp mål och kunna utnyttja sina styrkor och egenskaper ger goda förutsättningar.

Vi kan uppnå målsättningen att underlätta för individer att återgå till arbete, studier eller närma sig arbetsmarknaden. Med vår kombination av relevanta utbildningsinsatser, fokus på att stärka individen och möjligheter till praktik i olika former, har vi goda möjligheter att lyckas. Genom vårt anpassade arbetssätt som tillgängliggör deltagande kan vi minska hindren för personer som av olika anledningar står utanför samhället att delta på arbetsmarknaden. Vi kan också underlätta integration för våra utrikesfödda deltagare då vi erbjuder trygg miljö för språkträning, kontakter med arbetsgivare och hjälp att komma in i samhället.

Genom detta skapar vi en större känsla av tillhörighet och stärker tilliten mellan människor. Vi kan bidra till att fler kvinnor och män lämnar utanförskap och får en meningsfull tillvaro.

Vår ambition är att vår metod ska ge positiva effekter i samhället och således spridas till större områden där fler orter knyter an till projektet, och att arbetssättet så småningom etableras som ett stående inslag i kommunerna.