22-034-S07 - Ung-labbet

Diarienummer:
22-034-S07
Namn:
Ung-labbet
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2025-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2321000131
Projektägare:
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
46280
Stödmottagare ort:
VÄNERSBORG
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
240
Insats av strategisk betydelse:
Nej


Projektet Ung-labbet ska testa nya metoder tillsammans med unga kvinnor och män som själva är berörda av den problematik som utlysningen och projektet vill ta sig an. Det är ett laborerande i skarpt läge där Ung-labbet ska nå 240 unga vuxna utan arbete eller studier och erbjuda dem bättre förutsättningar att äga sin framtid, att ta vara på sina livschanser, att kunna påverka beslut som berör deras liv, att närma sig egenförsörjning genom arbete eller att ge sig ork och motivation till att fullfölja sina studier.

Den teoretiska grunden för tankarna som genomsyrar Ung-labbet är baserad på forskning inom fred och utveckling som är nedkokad till att vår tids komplexa problem måste lösas tillsammans med de som är berörda av problemet. Unga och vuxnas exkludering från arbetsmarknaden har lett till behovet att öka möjligheten till ett inkluderande arbetsliv för alla i Västsverige, det är ett komplext problem. Därför ska lösningar på det sökas tillsammans med de som är berörda, de som är exkluderade från arbete och studier. Ung-labbet talar om dem som berörda och undviker begreppet "målgrupp" eftersom det snarare skulle antyda att de är just målgrupp för insatser och inte aktörer i sitt eget liv. Ung-labbet vill på så sätt markera att UVAS är resurser för att söka lösningar på ett komplext problem som de är berörda av. En term vi dock använder är "unga vuxna som varken arbetar eller studerar", förkortat UVAS, det handlar då inte om att kategorisera individer utan om en situation som många unga delar och som innebär många gemensamma utmaningar.

Problemet är exkludering, orsakerna till det är många, både en konsekvens och orsak är att unga vuxna inte har fullföljt sina studier. Problemet ska lösas tillsammans med de berörda men det saknas beprövade metoder för att inkludera de berörda, för att medskapa tillsammans med de berörda. Ung-labbet avser att utveckla några sådana metoder utifrån olika erfarenheter där de berörda har anställts som medarbetare i problemlösningar. Vi-projektet, finansierat av ESF 2020 – 2022 anställde UVAS som unga samhällsutvecklare, de var berörda av UVAS-problematiken. Youth 2030 Movement är en ung civilsamhällesorganisation som har arbetat med processtöd till kommuner och regioner i att anställa och handleda unga samhällsutvecklare. Metodutvecklingen i Ung-labbet bygger dels på dessa lite skillda erfarenheter, såväl som erfarenheter som dyker upp under projektets gång, dels på erfarenheter från Mölndals stad som haft anställda unga kommunutvecklare, ett synonymt begrepp.

Ung-labbet löser inte problemet genom att ge alla UVAS anställning, men genom att anställa några av dem som unga samhällsutvecklare tar organisationen in en annan kompetens. Vi får ett annat perspektiv på problemet. Ung-labbet äger inte rum i ett isolerat laboratorium utan blir en integrerad del av tre förvaltningars verksamhet i Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen samt Social- och Arbetsmarknadsförvaltningen. Det borgar bland annat för att unga samhällsutvecklare i Ung-labbet kan katalysera synvändor som påverkar förhållningssätt i förvaltningarnas bemötande av unga. Danska BIP-metoden är baserad på omfattande forskning och pekar på betydelsen av handläggares förhållningssätt. Ung-labbet har tagit med uttrycket "Möten i ögonhöjd" från Vi-projektet som en kvalitetsstämpel på rätt förhållningssätt i mötet med UVAS.

Ung-labbet vill ligga i framkant på forskningsfronten och bidra med beprövad praxis. Därför är Högskolan Väst en samverkanspart och ett transnationellt arbete är planerat med DPU, en institution vid Århus universitet, dit även Växthuset är kopplade, de som utvecklade BIP. Folkhögskoleförvaltningen har en flerårig relation till forskningen bakom projektets grund att komplexa problem ska lösas med de berörda. Högskolan Väst kommer i projektet att ta fram en Kunskapsöversikt över forskning om ofullständig skolgång och ungas vägar till delaktighet, agens och framtidstro. Det gör de tillsammans med UVAS. Youth 2030 och Hassela Solidaritet har erfarenhet av att jobba med unga som aktörer i samhällsutvecklingen och samverkar i Ung-labbet med handledning av de unga samhällsutvecklarna.

Ung-labbet pågår två år från september 2023 – augusti 2025, är geografiskt avgränsat till Mölndals stad och ska nå 112 kvinnor och 128 män i åldern 16-29 år.