22-034-S05 - Ung Framtid

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-034-S05
Projektägare organisationsnummer:
2120001215
Projektägare:
HALMSTADS KOMMUN
Namn:
Ung Framtid
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
30105
Stödmottagare ort:
HALMSTAD
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
750
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-034-S05

Projektet syftar till att fler individer slutför utbildning och att unga som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i, eller närmar sig, arbetsmarknaden eller studier.

Projektet ska utveckla arbetssätt och forma nya strukturer och rutiner för att förebygga studieavbrott och främja fullföljda studier. Detta görs genom att utveckla beprövade metoder för att hitta nya arbetssätt eller utveckla befintliga.

Projektet ska stärka deltagarnas syn på sin egen förmåga och vilja att utvecklas. Alla som deltar i projektet ska kunna delta utan hinder ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Ett mål är att samarbetet och samverkan mellan relevanta aktörer för målgruppen struktureras och fastställs, för att möta målgruppens behov.

Målgruppen för projektets insatser är unga i ålder 13–25 år som är i behov av ett särskilt individuellt stöd för att motverka studieavbrott eller för att närma sig och/eller komma i arbete/studier. Den målgruppen vi riktar våra insatser i projekt mot är unga i risk för långvarigt utanförskap.

Projektet har i huvudsak tre områden. Dessa är:

•Övergång från grundskola till gymnasieskola
•Förstärkt stöd på introduktionsprogram
•KAA och Uvas (15-25år) - Navet

I området "övergång från grundskola till gymnasieskola" är huvudmålet att vi når en högre grad av samverkan mellan de två skolformerna grundskola och gymnasieskola, med fokus på övergången mellan årskurs nio till gymnasieskolan. Målet är att vi efter genomfört projekt har tagit fram nya strukturer och processer för övergången, som ska syfta till att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar för fortsatt skolgång, både pedagogiskt och socialt.

I området "Förstärkt stöd på introduktionsprogram" kommer vi att utveckla metoder och arbetssätt för att möta elever med särskilt stora behov, förstärka mentorskapet och främja närvaro samt ge elever mer studiecoachande insatser. Insatserna kommer att erbjudas på samtliga tre kommunala gymnasieskolor i kommunen.

I området "KAA och Uvas (15-25år)- Navet" skapar vi en ny plats där unga kan få stöd i sin väg mot etablering på arbetsmarknaden. Här är huvudmålet att fler unga som idag står utanför skola och arbete utvecklas utifrån sin egna förmåga och närmar sig arbete eller studier. Genom ett individuellt och anpassat stöd kan ungdomen få ökat självförtroende och tilltro till sin egen styrka. På organisationsnivå är målet att ta fram ett väl uppbyggt och definierat arbetssätt för arbetet med målgruppen Uvas - unga som varken arbetar eller studerar. Insatsen ska samlokaliseras med kommunens organisation för KAA, för att skapa sömlösa övergångar.

Projektets långsiktiga mål är:
•Ökad andel elever på gymnasieskolans introduktionsprogram blir behöriga, eller anställningsbara, och därmed får bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och/ eller till vidare studier.
•Minskad andel elever som gör avbrott i sina studier och ökad andel som fullföljer.
•Ökad närvaro i undervisningen på gymnasieskolans introduktionsprogram.
•Minskat inflöde till kommunernas aktivitetsansvar (KAA).
•Minskad andel unga hamnar inom målgruppen för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) genom att fler unga etablerar sig i samhället via arbete/studier.
•Minskad ungdomsarbetslöshet.