22-034-S02 - Vidare med MARY

Diarienummer:
22-034-S02
Namn:
Vidare med MARY
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2520100088
Projektägare:
GÖTEBORGS STIFT
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
276
Insats av strategisk betydelse:
Nej

I Svenska kyrkans arbete möter vi ofta både personer som står långt från arbetsmarknaden samt deras anhöriga. Det är personer som av olika anledningar söker stöd hos oss. Vi ser att konsekvenserna av arbetslösheten är allvarliga och att personer hamnar i en nedåtgående spiral där ekonomi, hälsa, relationer, utanförskap och arbetslösheten försvårar och förvärrar. Vi ser även att långtidsarbetslöshet skapar strukturella problem i vårt samhälle. Människor i långtidsarbetslöshet kommer längre och längre från delaktighet och påverkansmöjligheter vilket i sin tur ökar ohälsan och segregationen i samhället.

Det planerade ESF+ projektet Vidare med MARY är en uppdatering av tidigare ansökan( enbart kallad "Vidare") där en rad förbättringspunkter setts över. Bland annat har implementeringsfasen kompletterats med processverktyg såsom Små Steg och en mer utvecklad valideringsmetodik enligt MARY-modellen. Genomgående har också verksamhetsledarna, så kallade MARY-ansvariga och handledare hos samverkansparterna utbildats ytterligare inom MARY-metoden och empowerment. Styrgruppens arbete har förtydligas och dess medlemssammansättning har också breddats med kompetens från folkbildningssektorn, något som ger goda förutsättningar för gränsöverskridande samverkan mellan arbetsmarknad och utbildningssektorn under och efter projektets slut .

Liksom tidigare ansökan åsyftar även denna ansökan att stötta personer långt ifrån arbetsmarknaden till att komma ett steg vidare mot arbete. Målgruppen för projektet är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden till följd av fysisk eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, sociala svårigheter, bristande utbildningsbakgrund eller bristande kunskaper i svenska. Projektet kommer att möta personer i behov som beviljas denna insats från socialförvaltningen. Projektet kommer också att arbeta med strukturer runt mottagandet av personer i arbetsträning inom Svenska kyrkan. Projektet söks av Svenska kyrkan Göteborgs stift som blir projektägare. Samverkansparter i projektet är de sex pastoraten Lysekil, Tjörn, Romelanda, Nylöse, Mölndal och Partille.

Orsakerna till arbetslösheten är komplexa och kan bero på en mängd olika saker. Orsaker på individnivå kan samspela med faktorer på strukturnivå. De mest framträdande orsakerna kan delas in i fysisk eller psykisk ohälsa, kompetensbrist och/eller utanförskap. Projektet Vidare med Mary bygger på tidigare insatser i nationella projektet Skapa plats som framförallt arbetat fram en bemötande metodik för människor långt från arbetsmarknaden. I projektet kombineras denna metodik med aktiviteter för en ökad existentiell hälsa, något som genom projektet Skapa plats visat sig vara en viktig faktor för målgruppen.

Mål för detta projekt är att stärka individer långt från arbetsmarknaden att komma några steg närmare arbetsmarknaden. Vi vill också skapa en god organisering inom Svenska kyrkan för att stärka organisationens förmåga att ta emot och ge personer långt från arbetsmarknaden en bra praktiktid, vilket också påverkar hur vi samverkar med myndigheter och andra organisationer. Vidare vill vi sex pastorat inom projektet tillsammans kunna identifiera och lyfta fram faktorer som kan hjälpa oss att bygga broar mellan samhällets offentliga och civila aktörer för att minska segregation och utanförskap.

Den huvudsakliga metoden för mottagande av personer långt från arbetsmarknaden är MARY-metoden som är en bemötandemetod som tagits fram inom Svenska kyrkan på nationell nivå. MARY står för Meningsfullhet, Arbetsgemenskap, Rehabilitering och Yrkesstolthet. Den används vid praktik och arbetsträning i församlingsmiljö för att skapa kvalitativt säkerställda verksamheter som stöttar långtidsarbetslösa på vägen mot sysselsättning. Metoden bygger på mångårig erfarenhet av att stötta människor som står långt från arbetsmarknaden. Alla metoder som användas i projektet syftar till att möta personens behov av individanpassade, jobbfokuserade arbetsuppgifter med inslag av aktiviteter som främjar personens existentiella hälsa. Aktiviteterna i projektet kommer framförallt att handla om arbetsträning, samtal i grupp och enskilt, tematräffar och social gemenskap. Inom organisationen kommer aktiviteterna i stor utsträckning handla om utbildning och medvetandegörande av olika slag.

Utvärderingen kommer att bedrivas som en följeforskning och kommer att bidra till att projektet hanterar utmaningar löpande genom projektet vilket kan leda till förändring av upplägg på olika nivåer. Utvärderaren kommer föra en dialog med projektets ledning om de strategiska frågor som dyker upp. Vid projektets slut kommer en spridningskonferens att hållas, dit medfinansiärer, diakoner inom Svenska kyrkan, samverkansparter och organisationer som funnits med i lokala referensgrupper kommer att bjudas in.